GIAÁ TRÕ CUÃA SÛÅ ÀÖÍI THAY

PSG TRÚÃ LAÅI NGÖI ÀÊÌU BAÃNG Trong caái ngaây Francois Hollande vûúåt qua Nicolas Sarkozy àïí trúã thaânh Töíng thöëng múái cuãa nûúác Phaáp, möåt sûå thay àöíi àûúåc xem laâ caách maång giuáp nûúác Phaáp vûúåt qua suy thoaái kinh tïë vaâ naån thêët nghi

The Thao & Van Hoa - - Ligue 1 - HOAÂI TRINH

Khi PSG quyïën ruä nhêët Ligue 1

Slogan maâ ûáng cûã viïn àaãng Xaä höåi Hollande àaä lùåp ài lùåp laåi suöët chiïën dõch tranh cûã laâ “Le changement c'est maintenant” (Thay àöíi ngay bêy giúâ) vaâ noá àaä phaát huy taác duång khi ngûúâi Phaáp àaä quaá bûác böëi vúái sûå u aám cuãa nïìn kinh tïë dûúái chñnh saách thùæt lûng buöåc buång cuãa àûúng kim Töíng thöëng Sarkozy. PSG höm qua cuäng àaä giaânh àûúåc möåt chiïën quaã rûåc rúä tûâ sûå thay àöíi: thay àöíi trong phong caách chúi boáng vaâ trong yá chñ chiïën àêëu. Trïn sên Hainaut àûúåc xem nhû phaáo àaâi cuãa Valenciennes, laâ núi àöåi boáng vuâng cûåc Bùæc giaânh túái 33 àiïím vaâ chó loåt lûúái 11 baân sau 17 trêån muâa naây, PSG àaä dêng cao têën cöng vaâ chêëp nhêån maåo hiïím vúái haâng phoâng ngûå chó giûä saåch lûúái úã 11/12 trêån trûúác àoá. Àöåi boáng cuãa Ancelotti àaä súám phaãi traã giaá vúái 2 baân thua chó sau 11 phuát. Àêìu tiïn, Aboubakar biïën Alex thaânh möåt gaä khúâ. ÚÃ baân thua thûá 2, túái lûúåt Maxwell trúã nïn ngúâ ngïåch vúái pha qua ngûúâi àún giaãn cuãa Aboubakar trûúác khi Remi Gomis àïåm boáng tung lûúái Sirigu.

PSG khöng bõ choaáng vaâ cuäng chùèng hïì nao nuáng, hoå tiïëp tuåc àêíy cao àöåi hònh, chúi möåt thûá boáng àaá quyïën ruä (maâ nhaåc trûúãng Pastore xem laâ àeåp mùæt nhêët úã muâa giaãi naây) àïí xúái tung haâng phoâng ngûå Valenciennes. Vaâ baân thùæng túái têëp àïën vúái “Les Parisiens”, 4 baân àûúåc ghi chó sau 44 phuát. Ngay caã möåt hêåu vïå nhû Maxwell hay tiïìn vïå phoâng ngûå Matuidi cuäng biïët caách bùng lïn àïí ghi nhûäng baân thùæng àeåp. Trûúác vaâ sau àoá laâ caác pha ghi baân cuãa Nene vaâ Menez, nhûäng ngûúâi khöng phaãi tiïìn àaåo thûåc thuå nhûng àaä àaãm àûúng quaá töët nhiïåm vuå ghi baân vaâ biïën Gameiro, Hoarau... thaânh ngûúâi thûâa.

Hònh aãnh bïå raåc tûâ nhûäng trêån hoâa Caen, Bordeaux vaâ thua Nancy, Lyon trong thaáng 3 àen töëi àaä luâi vaâo quaá khûá. PSG hiïån àaä coá àûúåc 70 baân thùæng, laâ haâng cöng khuãng nhêët nûúác Phaáp. Cuäng khoá tòm ra àöåi boáng naâo úã Ligue 1 coá löëi chúi àeåp mùæt hún, chó Lille xûáng àaáng laâ àöëi thuã nhûng thûåc chêët Hazard laâ ngûúâi duy nhêët coá khaã nùng buâng nöí, trong khi PSG coá Menez, Nene vaâ Pastore.

Sûác maånh cuãa sûå àoaân kïët

“L'union fait la force” (àoaân kïët laâ sûác maånh), cêu chêm ngön cuãa ngûúâi Phaáp àaä chûáng minh àûúåc tñnh àuáng àùæn qua caái caách PSG giaânh chiïën thùæng trûúác Valenciennes. Súã hûäu àöåi hònh siïu khuãng vaâ möåt HLV àùèng cêëp thïë giúái, àoaân kïët laâ yïëu töë cuöëi cuâng PSG coân thiïëu àïí ài àïën thaânh cöng.

“Keã húân döîi” Nene, tûâng bõ töëng lïn ghïë dûå bõ úã trêån thua Nancy vò quaá ñch kyã, àaä biïët chúi vúái möåt tinh thêìn hoaân toaân khaác. Anh tung àûúâng chuyïìn àeåp mùæt cho Maxwell san bùçng tyã söë 22, trûúác khi nhaã boáng cho Menez tung àoân quyïët àõnh úã tònh huöëng hoaân toaân coá thïí suát tung lûúái Penneteau. Àoá àûúåc xem laâ möåt sûå traã cöng khi Menez trûúác êëy àaä “doån cöî” cho tiïìn vïå ngûúâi Brazil ghi baân. Pastore thò àaä thïí hiïån àûúåc töë chêët cuãa möåt “söë 10” vúái cuá phêët boáng chuêín xaác tûâ cûå ly phaãi túái 40m cho Matuidi lêåp cöng.

Dêëu hiïåu cuãa sûå àoaân kïët vaâ tinh thêìn àöìng àöåi thûåc ra àaä àïën úã trêån thùæng Sochaux 6-1 (maâ Ancelotti sau êëy tûå tin tuyïn böë PSG àaä laâ möåt àöåi boáng àuáng nghôa) khi böå ba Menez - Pastore - Nene liïn tuåc hoaán àöíi vai troâ laâm boáng vaâ suát boáng. Noá chó giaán àoaån úã trêån thua trûúác Lille do têëm theã àoã tai haåi cuãa Sakho nhûng túái voâng 36, thûá tinh thêìn múái cuãa ngûúâi Paris àaä trúã laåi öì aåt. Àoá cuäng laâ luác Ancelotti nhùæc laåi thöng àiïåp cuãa mònh: “Caác cêìu thuã àaä biïët chúi boáng cuâng nhau”.

Vúái 73 àiïím coá àûúåc, PSG taåm thúâi vûúåt lïn xïëp trïn Montpellier nhúâ chó söë phuå. Vúái phong àöå lïn cao vaâ tinh thêìn hûng phêën töåt àöå, PSG àùåt muåc tiïu àaánh baåi Rennes vaâ Lorient úã 2 trêån coân laåi àïí giaânh chûác vö àõch Phaáp lêìn àêìu kïí tûâ nùm 1994.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.