NÖÎI ÀAU CUÃA BÊÌY SÛ TÛÃ

The Thao & Van Hoa - - Ligue 1 - H. TRINH

Lyon

cêìn phaãi thùæng àïí tiïëp tuåc mú nhûng àöåi boáng cuãa Remi Garde laåi chó coá àûúåc 1 àiïím trûúác àöëi thuã Brest. Möåt trêån hoâa luác naây khöng khaác gò thua, Lyon vêîn keám Lille àïën 8 àiïím vaâ duâ vêîn coân 3 trêån chûa àêëu, “Les Gones” vêîn phaãi bùçng loâng vúái hiïån thûåc phuä phaâng laâ hoå seä khöng àûúåc dûå Champions League úã muâa giaãi sau.

Àoá seä laâ möåt cuá söëc kinh khuãng vúái chuã tõch Jean-michel Aulas khi lêìn àêìu tiïn sau 12 nùm Lyon cuãa öng khöng àûúåc dûå giaãi àêëu söë 1 chêu luåc. Tyã phuá ngûúâi Rhone àaä àöí rêët nhiïìu tiïìn baåc vaâo Lyon, dûång lïn möåt triïìu àaåi cûåc thõnh vaâ cuäng thu àûúåc khöng ñt vinh quang cuâng tiïìn baåc tûâ àöåi boáng êëy. Thaânh cöng cuãa Lyon trong nhûäng nùm àêìu thïë kyã 20 àaä àûa Aulas àïën vúái chiïëc ghïë chuã tõch nhoám caác CLB huâng maånh nhêët G14 (vaâ hiïån vêîn giûä chûác chuã tõch Hiïåp höåi caác CLB chêu Êu) nhûng viïåc Lyon khöng coá veá dûå Champions League laåi laâ möåt thêët baåi quaá lúán vúái caá nhên Aulas trong nùm thûá 25 úã Gerland.

Lyon muâa giaãi naây àaä thu àûúåc nhûäng thaânh cöng nhêët àõnh tûâ caác mùåt trêån cuáp (vö àõch Cuáp QG, aá quên Cuáp liïn àoaân, loåt vaâo voâng 1/8 Champions League) nhûng nhû thïë laâ chûa àuã àïí khoãa lêëp ài nöîi thêët voång cuãa viïåc kïët thuác muâa giaãi úã bïn ngoaâi töëp 3 àöåi dêîn àêìu. Trûúác Brest, Lyon àaä coá lúåi thïë lúán khi Yoann Gourcuff múã àûúåc tyã söë sau àûúâng chuyïìn cuãa Dabo nhûng caác chên suát cuãa hoå laåi khöng thïí têån duång àûúåc caác cú höåi sau àoá trûúác khi Lorenzi ghi baân àõnh àoaåt söë phêån cuãa trêån àêëu, cuäng laâ àõnh àoaåt luön söë phêån cuãa Lyon úã muâa giaãi naây.

HLV Remi Garde sau trêån àêëu thûâa nhêån võ trñ trong töëp 3 àaä úã ngoaâi têìm vúái cuãa Lyon vaâ àöåi boáng cuãa öng àùåt muåc tiïu kïët thuác muâa giaãi úã thûá 4. Nhûng thûá 4, 5, 6... coân coá yá nghôa gò nûäa khi maâ “Les Gones” àaä sùén coá veá Europa League thöng qua àûúâng Cuáp QG vaâ hún nûäa, giaãi àêëu daânh cho nhûäng keã thêët baåi êëy hoaân toaân khöng xûáng vúái têìm voác cuãa “bêìy sû tûã”. Garde àaä phaåm sai lêìm khi ruát tiïìn àaåo Lacazette khoãi sên quaá súám. Leä ra Lyon cuãa öng àaä coá thïí chúi têën cöng, liïn tuåc gia tùng sûác eáp giöëng nhû caái caách hoå àaánh baåi Valenciennes 4-1 cuäng úã Gerland chó 3 ngaây trûúác àoá. Trêån hoâa nhû thua naây coá thïí seä laâ dêëu chêëm hïët cho tûúng lai cuãa HLV 46 tuöíi vaâ duâ trûúác àoá chñnh Garde àaä thöng baáo rùçng öng àang thûúng lûúång àïí gia haån húåp àöìng thïm 2 nùm nhûng àoá coá thïí chó laâ möåt chiïu “kñch cêìu” tinh thêìn tûâ öng chuã Aulas àïí Lyon hoaân têët muåc tiïu veá Champions League. Giúâ thò moåi chuyïån àaä khaác.

Suöët möåt thêåp kyã qua, ngûúâi Lyon àaä quaá quen vúái bêìu khöng khñ Champions League. Claude Puel, ngûúâi tiïìn nhiïåm cuãa Remi Garde bõ chuã tõch Aulas goåi laâ “keã phaãn böåi” sau thêët baåi, duâ trûúác àoá öng mang vïì cho Lyon cuá àuáp Ligue 1 - Cuáp quöëc gia. “Keã phaãn böåi” tiïëp theo seä laâ Garde. Sau khi bõ àöåi boáng tñ hon APOEL àaá khoãi Cuáp chêu Êu, Lyon àaä haå Lille vaâ bùæt àêìu chuöîi phuåc hûng vúái 4 trêån thùæng liïn tiïëp, trong àoá coá thùæng lúåi trûúác PSG ngay trïn sên Caác hoaâng tûã. Nhûng 7 àiïím bõ boã phñ trong caác trêån àöëi àêìu Rennes, Toulouse, Brest àaä chêëm dûát giêëc mú cuãa hoå. Remi Garde seä phaãi ra ài vaâ Lyon seä phaãi phaá ài àïí xêy dûång laåi, vúái hi voång möåt trang sûã múái seä bùæt àêìu.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.