3

The Thao & Van Hoa - - Ligue 1 -

Chiïën thùæng 4-3

trûúác Valenciennes múái laâ lêìn thûá 3 PSG giaânh troån 3 àiïím sau 9 trêån sên khaách dûúái thúâi

Ancelotti. Lyon - Brest ............................. 1-1 Evian - Ajaccio ......................... 2-1 Valenciennes - PSG ................. 3-4

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.