31

The Thao & Van Hoa - - Ligue 1 -

PSG laâ àöåi coá thaânh tñch sên khaách töët thûá hai vúái 31 àiïím sau 18 trêån. CLB àaá sên khaách hay nhêët laâ Lille, vúái

33 àiïím.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.