Thùæng lúán, thûúãng lúán

The Thao & Van Hoa - - Ligue 1 -

Öng chuã Nasser Al-khelaifi hùèn àaä rêët maän nguyïån sau khi thûúãng laäm maân trònh diïîn tuyïåt àónh cuãa PSG trûúác Valenciennes. Búãi thïë maâ ngay sau trêån àêëu, Al-khelaifi àaä moác hêìu bao thûúãng cho möîi cêìu thuã 12.000 euro, gêëp 3 lêìn mûác thûúãng thöng thûúâng (4.000 euro cho möîi chiïën thùæng). Quaã laâ möåt öng bêìu haâo phoáng theo phong caách... VLeague. Nïn nhúá laâ sau chiïën thùæng 2-1 úã trêån “kinh àiïín” vúái Marseille, Al-khelaifi cuäng àaä nhên àöi mûác thûúãng lïn con söë 8.000 euro/ngûúâi. Nïëu PSG giaânh àôa baåc Hexagoal muâa naây, chùæc chùæn möîi ngöi sao seä kiïëm àûúåc böån tiïìn.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.