4

The Thao & Van Hoa - - Ligue 1 -

PSG laâ àöåi thûá 4 úã Ligue 1 muâa

naây löåi ngûúåc doâng giaânh chiïën thùæng sau khi àaä bõ dêîn trûúác 2-0.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.