NHAÂ VÖ ÀÕCH CUÃA MOÅI THÚÂI ÀAÅI?

DORTMUND VAÂ KYÃ LUÅC 81 ÀIÏÍM Vúái 81 àiïím, Dortmund àaä trúã thaânh àöåi boáng giaânh àûúåc nhiïìu àiïím nhêët trong möåt muâa nhûng liïåu thaânh tñch naây àaä àuã àïí kïët luêån àoaân quên cuãa HLV Juergen Klopp laâ nhaâ vö àõch cuãa moåi thúâi àaåi?

The Thao & Van Hoa - - Boáng Àaá Àûác - TRÊÌN KHAÁNH AN

Kyã luåc vïì àiïím söë trong möåt muâa trûúác àêy àïìu thuöåc vïì Bayern. Nùm 1999, “Huâm xaám” giaânh àûúåc 78 àiïím coân nùm 1972 vaâ 1973, àöåi boáng naây giaânh àûúåc söë àiïím quy ra hiïån nay laâ 79 (tûâ trûúác muâa 1995-1996, möåt trêån thùæng chó àûúåc tñnh hai àiïím). Moenchengladbach tûâng laâm mûa laâm gioá nhûäng nùm 1970, Hamburg thöëng trõ thêåp niïn 1980 nhûng cuäng chûa mon men túái àûúåc nhûäng cöåt möëc naây. Tuy nhiïn, úã muâa giaãi nùm nay, duâ mêët nhaåc trûúãng Nuri Sahin, Dortmund vêîn xuêët sùæc giaânh túái 81 àiïím, xö àöí kyã luåc àaä töìn taåi gêìn 40 nùm cuãa àöëi thuã khöng àöåi trúâi chung.

Nhû vêåy, chó xeát vïì mùåt àiïím söë, Dortmund àaä trúã thaânh àöåi boáng xuêët sùæc nhêët trong lõch sûã Bundesliga. Nhêån àõnh naây caâng thïm thuyïët phuåc khi Dortmund cuäng àaä lêåp kyã luåc vïì chuöîi trêån bêët baåi trong möåt muâa vúái 28 trêån liïn tiïëp khöng thua, trong àoá thùæng túái 23, phaá vúä thaânh tñch 24 trêån cuãa Leverkusen lêåp muâa 2009-2010. Tuy nhiïn, nïëu xeát thïm caác yïëu töë khaác, coá thïí thêëy àoaân quên cuãa öng Klopp hiïån nay vêîn chûa thïí so saánh àûúåc vúái Bayern úã nhûäng giai àoaån hoaâng kim trûúác àêy.

Thûá nhêët, tuy thaânh cöng rûåc rúä hai nùçm liïìn taåi Bundesliga nhûng Dortmund àaä thua liïíng xiïíng khi bûúác ra àêëu trûúâng chêu luåc. Muâa trûúác, “Vaâng-àen” bõ loaåi ngay tûâ voâng baãng Europa League, xïëp sau PSG vaâ Sevilla, chó hún àûúåc àöåi tñ hon Karpaty Lviv. Coân muâa naây, thêìy troâ HLV Klopp cuäng phaãi súám rúâi Champions League vúái võ trñ beát baãng cuâng nhûäng trêån thua ba sao àaáng xêëu höí trûúác Marseille hay thêåm chñ Olympiakos. Trong khi àoá, Bayern nùm 1973 àaä loåt vaâo baán kïët cuáp C1 coân nùm 1999, loåt vaâo chung kïët Champions League.

Thûá hai, Bayern thúâi hoaâng kim luön súã hûäu nhûäng cêìu thuã àùèng cêëp haâng àêìu thïë giúái. Giai àoaån 19721973, àöåi boáng naây coá nhûäng tïn tuöíi lûâng danh nhû Sepp Maier, Maier, Franz Beckenbauer, Paul Breitner hay Gerd Mueller coân nùm 1999, coá Oliver Kahn, Lothar Matthaeus, Stefan Effenberg hay Mehmet Scholl. Trong khi àoá, lûåc lûúång Dortmund hiïån nay chûa coá nhûäng caái tïn àaåt túái têìm xuêët chuáng. Thêåm chñ, nhiïìu cêìu thuã Àûác cuãa Dortmund cuäng khöng thûúâng xuyïn àûúåc goåi vaâo àöåi tuyïín quöëc gia hoùåc nïëu coá, cuäng chûa chùæc suêët chñnh thûác.

Thûá ba, so saánh vúái caác giaãi àêëu khaác, thaânh tñch cuãa Dortmund muâa naây khaá töët nhûng vêîn chûa phaãi laâ söë möåt. Tñnh trung bònh, thêìy troâ HLV Klopp giaânh àûúåc 2,38 àiïím/trêån, cao hún Man. City vaâ Man. United (2,32), Juventus (2,19) vaâ PSG (2,02) nhûng thua xa Real Madrid (2,62). Dortmund cuäng “chó” ghi àûúåc 80 baân (2,35 baân/trêån), thua xa “Kïìn kïìn trùæng”, àöåi àaä ghi túái 117 baân (3,16 baân). Súã hûäu nhûäng con söë àuã khiïën têët caã phaãi choaáng ngúåp nhû vêåy nhûng

Klopp: Vö àõch Champions League àïí saánh vúái Hitzfeld

Xeát vïì thaânh tñch taåi Bundesliga cuâng Dortmund, HLV Juergen Klopp àaä vûúåt qua bêåc tiïìn böëi Ottmar Hitzfeld. Öng Hitzfeld cêìn túái saáu nùm múái giaânh àûúåc hai Àôa baåc trong khi chó cêìn böën nùm, Klopp àaä giaânh àûúåc thaânh tñch tûúng tûå. Tûâ nùm 1991 àïën 1997, Dortmund cuãa HLV Hitzfeld thùæng 111 trêån, hoâa 52 vaâ thua 45, tûác tyã lïå thùæng àaåt 53,4%. Trong khi àoá, Dortmund cuãa HLV Klopp thùæng 94, hoâa 41 vaâ thua 30, tyã lïå thùæng lïn túái 56,97%, cao nhêët trong lõch sûã cuãa àöåi boáng. Öng Klopp cuäng gia haån húåp àöìng vúái Dortmund túái têån nùm 2016, tûác khi àoá seä dêîn dùæt “Vaâng-àen” taám nùm, vûúåt qua Hitzfeld àïí trúã thaânh nhaâ cêìm quên taåi võ lêu nhêët taåi sên Signal Iduna Park.

Tuy nhiïn, öng Klopp seä chûa thïí àûúåc àùåt ngang haâng vúái Hitzfeld, duâ àûúåc chñnh bêåc tiïìn böëi hïët lúâi khen ngúåi, búãi vêîn chûa thïí mang vïì phoâng truyïìn thöëng cuãa Dortmund danh hiïåu Champions League. Nhû vêåy, muöën bûúác vaâo ngöi àïìn cuãa nhûäng huyïìn thoaåi, thêìy troâ HLV Klopp cêìn phaãi khùèng àõnh àûúåc tïn tuöíi taåi àêëu trûúâng danh giaá nhêët chêu Êu. Liïåu àêy coá phaãi laâ möåt giêëc mú quaá têìm vúái Dortmund, àöåi àaä thua liïíng xiïíng ngay trong lêìn àêìu trúã laåi Champions League sau 9 nùm vùæng mùåt? Real hiïån nay vêîn khöng ñt lêìn bõ “neám àaá” chûá chûa noái túái viïåc àûúåc xïëp vaâo nhoám huyïìn thoaåi.

Tûâ búâ vûåc phaá saãn chó trong möåt thúâi gian ngùæn àaä hai lêìn liïn tiïëp giaânh Àôa baåc, trong àoá muâa naây phaá kyã luåc àaä töìn taåi gêìn 40 nùm cuãa Bayern, thêìy troâ HLV Klopp xûáng àaáng àûúåc khen ngúåi. Tuy nhiïn, tûâ nhûäng phên tñch úã trïn, phaãi thùèng thùæn thûâa nhêån rùçng Dortmund hiïån nay vêîn chûa àaåt túái àùèng cêëp xuêët chuáng nhû “Huâm xaám” caách àêy 10 nùm hay 40 nùm. “Vaâng-àen” cêìn phaãi giûä vûäng àûúåc phong àöå hiïån nay taåi Bundesliga cuäng nhû gêy dûång tïn tuöíi taåi àêëu trûúâng chêu luåc nïëu muöën bûúác vaâo ngöi àïìn cuãa nhûäng àöåi boáng huyïìn thoaåi.

Dortmund cêìn nöî lûåc hún àïí saánh ngang vúái caác àöåi boáng vô àaåi.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.