VÊÎN CHÚÂ MERTESACKER VAÂ KLOSE

The Thao & Van Hoa - - Boáng Àaá Àûác - T.K.A

Àïí choån 27 gûúng mùåt cho àúåt têåp trung lêìn naây, öng Loew àaä phaãi boã qua khöng ñt tïn tuöíi nhû hêåu vïå Dennis Aogo ( Hamburg), Serdar Tasci (Stuttgart), Christian Traesch (Wolfsburg), tiïìn vïå Simon Rolfes (Leverkusen), Kevin Grosskreutz ( Dortmund), Marko Marin (Bremen) hay böå àöi tiïìn àaåo Kiessling (Leverkuesn), Rolfes (Wolfsburg). Tuy nhiïn, HLV naây seä coân phaãi àau àêìu gaåch thïm böën caái tïn nûäa.

Trûúác hoaân caãnh trúá trïu cuãa öng Loew, túâ Spiegel àaä hoám hónh bònh luêån rùçng vêën àïì cuãa tuyïín Àûác laâ coá quaá nhiïìu cêìu thuã xuêët sùæc, àùåc biïåt laâ úã tuyïën giûäa. Möåt söë caái tïn coá thïí phaãi àaá dûå bõ nhû Toni Kroos, Marco Reus hay Mario Goetze hoaân toaân coá thïí ngay lêåp tûác chiïëm àûúåc suêët àaá chñnh úã nhûäng àöåi haâng àêìu khaác. Qua danh saách naây, coá thïí thêëy söë lûúång cêìu thuã cuãa hai àöåi dêîn àêìu Bundesliga hoaân toaân aáp àaão vúái 8 gûúng mùåt àïën tûâ Bayern vaâ 5 àïën tûâ Dortmund. Ngoaâi ra, lêìn àêìu kïí tûâ EURO 2000, tuyïín Àûác múái coá böën cêìu thuã thi àêëu nûúác ngoaâi àûúåc triïåu têåp.

Öng Loew cuäng àaä quyïët àõnh àaánh baåc vúái hai cûåu binh Mertesacker vaâ Klose, nhûäng ngûúâi vêîn chûa roä khi naâo múái bònh phuåc chêën thûúng. Quyïët àõnh chó goåi 7 hêåu vïå cuãa öng Loew laâ khaá maåo hiïím nïëu Mertesacker khöng kõp trúã laåi. Coân vúái haâng cöng, nïëu Klose khöng thïí goáp mùåt, öng Loew cuäng khöng phaãi quaá bêån têm búãi hoaân toaân coá thïí àêíy Podolski, Marco Reus, Thomas Mueller hay Schuerrle lïn khi cêìn thiïët.

Draxler (18 tuöíi) lêìn àêìu àûúåc goåi vaâo tuyïín Àûác.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.