NÛÚÁC ANH ÀAÄ TÒM ÀÛÚÅC MÖÅT ROWLING MÚÁI?

Samantha Shannon (20 tuöíi), möåt sinh viïn àang theo hoåc tiïëng Anh taåi trûúâng Àaåi hoåc St. Anne úã Oxford, àang àûúåc mïånh danh laâ möåt “J.k.rowling múái” sau khi cö kyá húåp àöìng trõ giaá nhiïìu triïåu baãng vúái nhaâ xuêët baãn Bloomsbury àïí p

The Thao & Van Hoa - - Vùn Hoáa Thïë Giúái - VIÏÅT LÊM

1.

(töíng húåp)

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.