MÖÅT ÀÖËI NGÛÚÅC VÚÁI SARKOZY

TÊN TÖÍNG THÖËNG PHAÁP FRANCOIS HOLLANDE

The Thao & Van Hoa - - Nhòn Ra Thïë Giúái - TÛÚÂNG LINH

(Töíng húåp)

Ngoaâi ra, öng cuäng luön bõ coi laâ nhên vêåt thuöåc “chiïëu dûúái” trong chñnh trûúâng Phaáp. Mùåc duâ ngöìi ghïë laänh àaåo Àaãng Xaä höåi suöët 11 nùm, thúâi gian Hollande öng nùæm quyïìn, trong nöåi böå àaãng àêìy nhûäng chia reä vaâ öng cuäng coá 2 thêët baåi liïn tiïëp khi tham gia cuöåc àua bêìu Töíng thöëng.

Baãn thên Hollande chûa tûâng ngöìi möåt ghïë laänh àaåo cêëp Nhaâ nûúác naâo. Àoá laâ àiïìu khiïën cûã tri bùn khoùn, nghi ngúâ vïì khaã nùng laänh àaåo cuãa öng, khi àêët nûúác vêîn àang lêm vaâo khuãng hoaãng kinh tïë.

Nhûng àoá laâ chuyïån xaãy ra trûúác khi vuå “bï böëi DSK” diïîn ra, trong àoá öng Dominique Strauss Kahn, ngûúâi tûâng àûúåc xem laâ ûáng viïn tiïìm nùng cho ghïë Töíng thöëng Phaáp, bõ ngaä ngûåa. Kïët quaã laâ phe Xaä höåi chó coân biïët dûåa vaâo Hollande àïí chiïën àêëu vúái öng Sarkozy.

Cuöåc àua cuãa thoã vaâ ruâa

Trong chiïën dõch tranh cûã, Hollande àaä vaåch ra möåt cûúng lônh traái ngûúåc vúái öng Sarkozy. Hollande thïì seä chiïën àêëu chöëng tyã lïå thêët nghiïåp cao, thöng qua viïåc thuï hún 60.000 giaáo viïn nûäa trong nhiïåm kyâ cuãa öng, bïn caånh 150.000 cöng viïåc khaác nhau úã caác cú quan nhaâ nûúác.

Öng phaãn àöëi viïåc ban haânh chñnh saách taâi chñnh khùæc khöí vaâ lïn kïë hoaåch baân thaão laåi vïì ngên saách chêu Êu àaä àaåt àûúåc höìi cuöëi nùm ngoaái. Öng muöën thïm vaâo àoá nhûäng nöåi dung múái nhû têåp trung vaâo viïåc phaát triïín kinh tïë vaâ kiïën taåo viïåc laâm. Öng coân àïì xuêët viïåc giaãm túái 75% thuïë cho nhûäng ngûúâi kiïëm àûúåc hún 1 triïåu euro möîi nùm vaâ tùng lûúng töëi thiïíu.

Trïn mùåt chñnh saách ngoaåi giao, Hollande cho biïët öng seä ruát lñnh Phaáp khoãi Afghanistan vaâo cuöëi nùm vaâ chó can thiïåp vaâo caác nûúác khaác theo nhûäng kïë hoaåch do LHQ khúãi xûúáng.

Duâ bõ chó trñch laâ “ön hoâa vaâ thiïëu quyïët àoaán”, Hollande àaä dêìn bûát lïn trûúác àöëi thuã, trong möåt chiïën dõch tranh cûã phaãn aánh roä caá tñnh cuãa öng: chêåm vaâ chùæc. Giöëng cuöåc àua cuãa thoã vaâ ruâa, öng àaä dêìn vûúåt qua àöëi thuã vaâ chiïën thùæng maâ thêåm chñ khöng phaãi tranh caäi nhiïìu.

Hollande àaä ghi àiïím töët trong möåt cuöåc tranh luêån trïn truyïìn hònh vaâo ngaây 2/5 vûâa qua, khi öng traã lúâi cêu hoãi cuãa ngûúâi dêîn chûúng trònh, chêët vêën öng laâ daång Töíng thöëng naâo. Hollande àaä àêíy nheå chiïëc ghïë öng ngöìi, khoanh tay vaâ nïu ra möåt loaåt luêån àiïím noái rùçng vò sao öng xûáng àaáng laâm Töíng thöëng. Maân biïíu diïîn naây àaä trúã thaânh möåt trong nhûäng chuã àïì àûúåc baân taán nhiïìu nhêët taåi Phaáp vaâ khiïën öng tröng “ra daáng” Töíng thöëng hún trong mùæt cûã tri Phaáp.

Seä laâ möåt Töíng thöëng “bònh thûúâng”!

Vaâ viïåc gò àïën cuäng phaãi àïën. Khi bêìu cho Hollande, ngoaâi viïåc “quay lûng” vúái öng Sarkozy vò 5 nùm xaáo tröån nûúác Phaáp, khöng ñt cûã tri coân àùåt vaâo Hollande niïìm tin vïì sûå thay àöíi.

“Sûå thay àöíi... àaä diïîn ra ngay tûâ luác naây” - Hollande noái trong baâi diïîn vùn chiïën thùæng. Öng àaä hûáa seä trúã thaânh “Töíng thöëng cuãa moåi ngûúâi”, chûá khöng chó vò nhûäng caá nhên àaä boã phiïëu cho mònh. “Chó coá möåt nûúác Phaáp... möåt quöëc gia duy nhêët, àoaân kïët dûúái möåt àõnh mïånh duy nhêët” - Hollande noái.

Àûúåc biïët khi tranh cûã, Hollande àaä hûáa heån seä laâ möåt Töíng thöëng “bònh thûúâng”. Theo túâ The National, Hollande àaä luön gêy dûång hònh aãnh baãn thên nhû möåt ngûúâi “bònh thûúâng” vaâ noá tûúng phaãn vúái tñnh caách àûúåc xem laâ phö trûúng, haâo nhoaáng cuãa öng Sarkozy. Hollande àaä luön giûä vûäng hònh aãnh “bònh thûúâng” naây kïí tûâ àêìu chiïën dõch tranh cûã, thöng qua caác haânh àöång nhoã nhêët nhû ài gùåp gúä cûã tri vúái àöåi vïå sô töëi thiïíu, di chuyïín bùçng taâu hoãa thay vò maáy bay. Nhûng ngoaâi vêën àïì mang tñnh biïíu tûúång naây, caác àõnh nghôa cuãa Hollande vïì sûå “bònh thûúâng” coân cho thêëy öng seä nùæm quyïìn khaác vúái Sarkozy. “Möåt Töíng thöëng bònh thûúâng phaãi laâ ngûúâi mêîu mûåc” - Hollande noái - “Öng êëy cuäng khöng thïí ra quyïët àõnh vúái moåi thûá, laâm thay cöng viïåc cho Thuã tûúáng, hay choån ai seä àoåc baãn tin trïn àaâi truyïìn hònh, cuäng nhû thêím phaán naâo seä àûúåc ngöìi úã toâa naâo vêåy”.

Sarkozy àaä chó trñch quan àiïím cuãa Hollande, noái rùçng “sûå bònh thûúâng” laâ khöng àuã àïí xûã lyá haâng loaåt thaách thûác khöíng löì vïì kinh tïë, chñnh trõ vaâ xaä höåi úã Phaáp.

Tuy nhiïn kïët quaã boã phiïëu cho thêëy cûã tri Phaáp àaä khöng taán thaânh vúái Sarkozy vïì caách àaánh giaá naây. Vïì phêìn Hollande, öng seä coá 5 nùm túái àïí chûáng minh rùçng chiïën thùæng maâ mònh giaânh àûúåc, khöng phaãi àaä túái tûâ sûå may mùæn hiïëm coá.

Töíng thöëng àùæc cûã cuãa Phaáp, öng Francois Hollande

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.