“SAÁTÁTÁT THUÔÔ TÖM HUMÂ

Nñch vaâo ngûúâi böå quêìn aáo lùån nùång trõch cuâng 20kg chò, Liïu ngöìi thêìn ra möåt luác chúâ anh em gúä nöët àoaån öëng thúã, dêy àiïån röìi nheå nhaâng thaã mònh xuöëng biïín. Hùæn ài sùn “vua” cuãa nhûäng rùång ngêìm: Töm huâm.

The Thao & Van Hoa - - Xaä Höåi Trong Nûúác - CAO MAÅNH TUÊËN

Phoáng sûå cuãa

Trûúác khi vïì xaä Tam Haãi, Nuái Thaânh, Quaãng Nam, chuáng töi àaä àûúåc baáo trûúác rùçng Liïu vaâ Linh laâ 2 “saát thuã” cuãa xûá chuyïn sùn töm huâm naây. Cuäng àaä ài biïín nhiïìu lêìn, tûâng ài lùån soâ úã biïín Cö Tö coá àöå sêu lïn àïën 30 - 40m, nhûng chùèng hiïíu sao lêìn naây töi laåi toâ moâ àïën vêåy.

Gùåp hai “saát thuã” dûúái biïín

17h chiïìu chuáng töi coá mùåt taåi xaä Tam Haãi. Liïu, möåt anh chaâng nhoã con nhûng sùn chùæc àoán taåi cûãa uãy ban xaä. Anh ta toã veã ngaåc nhiïn khi chuáng töi mang theo túái 3 chiïëc maáy aãnh “xõn”. Khi biïët laâ nhaâ baáo, Liïu coá veã chúân. Nhûng “quên tûã nhêët ngön, àaä hûáa àûa caác anh ài röìi thò khöng huãy àûúåc” - Liïu noái. Àiïìu anh ta lo nhêët cho chuáng töi laâ “Coá say soáng khöng?”. Chuáng töi vûâa cûúâi vûâa xöëc àöì lïn vai. Vêåy laâ lïn àûúâng.

Thuyïìn chuyïn phuåc vuå dên lùån úã Tam Haãi khaá nhoã khiïën töi bêët ngúâ. Ài biïín nhiïìu nhûng àêy laâ lêìn àêìu töi ra giûäa biïín trïn möåt phûúng tiïån maâ 6 ngûúâi phaãi ngûúâi co, ngûúâi duöîi múái àuã chöî. Nhûng khöí hún nûäa laâ phaãi ngöìi chúâ choâng chaânh hún 1 giúâ àöìng höì chúâ tùæt hùèn nùæng múái ra khúi. Liïu noái nhoã: “Ra giúâ dïî bõ chuá yá”. Coá veã nhû chuyïån ài sùn töm huâm úã àêy khöng àûúåc cöng khai cho lùæm. Nhûng phoáng lao thò phaãi theo lao, chùèng ai coá yá kiïën gò caã.

Àïí mùåc chuáng töi troâ chuyïån vúái öng Böng laái taâu vaâ öng Danh phuå viïåc, Liïu vaâ Linh cùæm cuái maâi laåi tïn bùæn caá vaâ kiïím tra nhûäng cuåc chò chuyïn duâng àeo vaâo ngûúâi khi lùån. Maång söëng cuãa caã hai laåi phuå thuöåc vaâo öng Danh, ngûúâi phuå traách öëng thúã, dêy àiïån. Khoaãng 40m dêy àiïån buöåc keâm öëng thúã àûúåc traãi ra saân taâu, têët caã àïìu khaá múái. Chuyïën ài lùån soâ úã Cö Tö tûâng khiïën töi súãn gai öëc khi thúå lùån phaãi caá cûúåc maång söëng cuãa mònh vúái nhûäng öëng thúã thuãng löî chöî, khñ phun ra khùæp núi. Lêìn naây thò trang thiïët bõ coá khaá hún.

Lùån bùæt töm huâm khöng hïì dïî. Trûúác, vuâng biïín Nuái Thaânh naây nhiïìu, dên bùæt töm huâm dïî kiïëm söëng. Möîi ngaây kiïëm vaâi kyá baán chúi cuäng àûúåc vaâi triïåu. Nhûng giúâ bõ khai thaác hïët, chaã coân mêëy ai bùæt àûúåc nïn ngûúâi ta boã nghïì chuyïín sang àaánh lûúái, bùæn caá. Giúâ dên buön muöën coá töm huâm chó coân caách tòm anh em nhaâ Liïu, Linh. Lêìn naâo cuäng vêåy, àaä lïn thuyïìn laâ hai anh em cuäng xaách vïì àuã tiïìn dêìu cho vaâi chuyïën tiïëp theo. Coân lûúång caá, bùæt öëc, cua, gheå... bùæt àûúåc thò coi nhû àuã tiïìn cho caã nhaâ ài chúå.

“Lùån dûúái 20m nûúác thûåc ra khöng khoá. Khoá caái nöîi dûúái àoá ban àïm laånh nhû nûúác àaá, moâ mêîm úã rùång tòm töm maâ àaá noá cûáa raách caã àöì lùån. Chûa kïí gùåp phaãi mêëy con caá dûä, noá àaánh gai vaâo tay thò nhûác vö cuâng. Tuåi em quen röìi khöng sao, chûá anh cûá thûã dñnh möåt cuá coi, àaãm baão vïì àêët liïìn ài cêëp cûáu ngay”, Linh noái vúái töi bùçng caái gioång rùåt Quaãng Nam húi khoá nghe.

Bùæt “vua rùång ngêìm”

Cuöëi cuâng, chiïëc thuyïìn cuäng nöí maáy röìi hûúáng ra phña caãng Dung Quêët. Nhûäng con soáng nhoã tûúãng vö haåi hoáa ra vêîn àuã sûác khiïën con thuyïìn luác tung àêìu lïn, luác chuái muäi xuöëng. Töi bùæt àêìu súå rùçng mònh seä say soáng khi nghô rùçng baäi lùån seä úã àêu àoá xa lùæm. Nhûng chó caách búâ khoaãng 4km, thuyïìn giaãm töëc àöå, anh em nhaâ Liïu, Linh khêín trûúng mùåc böå àöì lùån. Àïí chöëng laånh, Linh mùåc keâm thïm bïn trong caã 1 chiïëc aáo mûa. “Ngöìi trïn maát maát vêìy chûá xuöëng dûúái laånh tï ngûúâi luön”.

Noái xong, Linh vú lêëy caái öëng thúã, cuöën quanh cöí 2 voâng röìi ngêåm chùåt trûúác khi thaã mònh xuöëng biïín. Liïu chêåm hún, àúåi anh trai lùån ra caách thuyïìn möåt àoaån, múái rúâi thuyïìn. Mùåt nûúác loaáng loaáng aánh àeân pin cöng suêët lúán röìi töëi dêìn. Khoaãng 1 phuát sau aánh àeân múái cöë àõnh úã möåt àiïím. Caã hai àang lêìn moâ dûúái àöå sêu 20m.

“Gheå kòa, gheå kòa”, tiïëng öng Böng vang lïn tûâ phña àuöi thuyïìn, öng Danh vûát luön 2 àoaån öëng thúã àang gúä cho thúå lùån lao ra chöåp lêëy chiïëc vúåt röìi xuåc xuöëng nûúác. Möåt chuá gheå chùæc chó cúä 2 ngoán tay lêåp tûác vaâo thuâng àaá. “Sao nhoã vêåy chuá”, töi thùæc mùæc. “Nhòn vêåy chûá ngon lùæm aâ. Chuá chõu khoá àûáng ngoá xung quanh ài. Tuåi noá lùån chùæc cúä 1 tiïëng, giúâ anh em ta vúát gheå kiïëm àöì nhêåu trûúác laâ vûâa”. Chó vúái 2 chiïëc àeân chiïëu saáng nho nhoã, trong voâng nûãa tiïëng chuáng töi àaä vúát àûúåc gêìn chuåc con to nhoã àuã cúä. Öng Danh vöî vai: “Khöng phaãi ngoáng tuåi úã dûúái nha. Àïí tui laâm cho möìi myâ töm gheå nhêåu trûúác”.

Sêu bïn dûúái àaáy biïín, Liïu vaâ Linh vêîn lêìn moâ tûâng bûúác. Luác hai aánh àeân chuåm vaâo nhau, luác laåi taách ra caách nhau caã mêëy chuåc meát. Thêåt tiïëc laâ töi khöng thïí biïët 2 saát thuã naây àang laâm gò.

1 tiïëng àöìng höì trïn biïín thêåt daâi. Soáng vêîn àaánh àïìu àïìu. Lon bia múã ra uöëng maäi chùèng hïët. Böîng öng Böng heát lúán: “Lïn kòa lïn kòa”. Dûúái biïín, aánh àeân pin xoay troân, lêëp loaáng nhû ngoån haãi àùng. Öng Danh àang luái cuái vúái àaám gheå nêëu mò vûát vöåi àoá ra thu dêy. Súåi öëng thúã buöåc cuâng dêy àiïån bêy giúâ trúã thaânh dêy keáo löi caã 2 thúå lùån quay trúã laåi thuyïìn. Chiïëc gioã àêìu tiïn cuãa Linh lïn thuyïìn vúái 4 chuá töm huâm to cúä 2/3 cöí tay. Gioã thûá 2 rúát xuöëng saân nghe luåc cuåc. Toaân öëc nhaãy, caá caác loaåi. Hùæn chùèng toã thaái àöå haâi loâng hay thêët voång maâ chó haá möìm ra thúã. Hùæn laånh.

Liïu lïn sau àoá ñt phuát. Chiïëc tuái àêìu tiïìn cuãa hùæn nùång caá vúái öëc. Chiïëc tuái thûá hai hùæn àùåt xuöëng thuyïìn cêín thêån hún. Àêu àoá khoaãng 7 con töm huâm àang giêîy bêìn bêåt trong gioã. Àuáng nhû lúâi àöìn àaåi, hùæn chuyïn bùæt töm huâm vaâ trong lêìn lùån thûá nhêët naây hùæn àaä thïí hiïån àûúåc khaã nùng vûúåt tröåi cuãa mònh. Dûúâng nhû coân sung sûác, hùæn bêåt bia: “Uöëng chúi vúái 2 anh vaâi nguåm thöi chûá caái giöëng naây uöëng xong xuöëng nûúác chïët laånh”. Chiïu vaâi nguåm bia, Liïu vaâ Linh lûúån ra àuöi thuyïìn vúá lêëy mêëy caái caâng gheå nhai rau raáu.

Töi toâ moâ vïì àöëng töm huâm, àang múã gioã ra thò öng Danh cuöëng cuöìng chó: “Tuám rêu nha. Tuám thên noá noá buáng cho saái tay àêëy”. Töi hñ hoaáy toám rêu luä töm chuåp hònh kyã niïåm. Àuáng nhû lúâi öng Danh noái, chuáng buáng mònh phêìn phêåt, chùæc nõch. Chùèng daåi nghõch lêu, chuáng töi traã luä töm vïì gioã trûúác khi öng Danh xaách ra buöåc úã àuöi thuyïìn. Öng muöën giûä chuáng söëng vaâ hònh nhû cuäng laâ àïí têíu taán khi cêìn thiïët. Nhû töi loaáng thoaáng nghe thò töm huâm úã àêy thuöåc daång cêëm khai thaác gêìn búâ.

Ùn xong àöëng gheå, thuyïìn quay ngûúåc hûúáng vïì phña búâ. Öng Danh cûúâi vò sûå ngaåc nhiïn cuãa töi: “Giúâ laâ luác lùån saát búâ chûá chûa vïì àêu”. Hoáa ra sau khi khöng thêëy ai kiïím tra thuyïìn, caã àöåi yïn têm vaâo gêìn búâ hún kiïëm töm caá. Liïu vaâ Linh laåi lùåp laåi quy trònh xuöëng nûúác. Coá caãm giaác àöå sêu luác naây chó coân vaâi meát búãi nhòn kyä coá thïí thêëy caã boáng ngûúâi dûúái nûúác. Àöi luác, caã 2 ài vaâo túái têån búâ àaânh phaãi nhö lïn xaác àõnh phûúng hûúáng röìi laåi tiïëp tuåc lùån nguåp.

Thûúãng thûác àùåc saãn trïn thuyïìn

Àêy àaä laâ lêìn lùån thûá 4 cuãa Liïu vaâ Linh. 3 lêìn lùån sau möîi lêìn chó khoaãng 30 phuát vaâ lûúång töm caá cuäng ñt dêìn. Nhûng hùæn khoe vúái töi 1 con cua cûåc kyâ àùåc biïåt. Cua huyânh àïë (hoaâng àïë). Khi cêìm noá trïn tay, töi chó thêëy noá àeåp vaâ... coá veã bïå vïå chûá khöng hïì biïët noá rêët coá giaá. Liïu cûúâi cûúâi röìi kïu öng Danh àem hïët àöëng cua gheå cuâng möåt múá caá vaâo luöåc. Hùæn coân nhaáy mùæt: “Cho anh thûúãng thûác 2 caái caâng cua sûâng cho biïët thïë naâo laâ thõt cua söë dzaách úã àêët naây”.

Caách nêëu nûúáng cuãa dên ài biïín khaá àún giaãn. Chó cêìn 1 caái bïëp vaâ 1 caái nöìi laâ moåi thûá àêu vaâo àoá. Têët caã àïìu luöåc vaâ chêëm muöëi. Hai võ khaách chuáng töi àûúåc ûu tiïn 2 con töm huâm, 2 chiïëc caâng töm sûâng vaâ con töm hoaâng àïë. Biïët phaãi miïu taã thïë naâo nhó. Muâi võ cuãa cua sûâng giöëng nhû àûúåc têím ûúáp thuöëc bùæc vêåy. Àêåm, thúm, laâ laå. Coân cua hoaâng àïë thò thúm vaâ ngoåt vö cuâng. Àùåc biïåt, khi huáp nûúác vaâ gaåch cuãa loaâi naây, ngûúâi ta chaã coân thiïët ùn moán gò khaác búãi noá rêët beáo maâ khöng hïì ngêëy.

Liïu vöî vai töi noái: “Rûúåu cho êëm buång ài huynh. Xaâi mêëy caái àöì thaânh phöë naây chó töí chûúáng buång”. Hùæn gaåt àöëng lon bia sang möåt bïn röìi roát rûúåu. Nhòn caái veã niïìm núã àuáng chêët miïìn biïín cuãa hùæn thêåt dïî thûúng.

Mong thaânh khu du lõch

“Noái thiïåt vúái chuá, nghïì naây kiïëm thò kiïëm àûúåc nhûng cuäng úán lùæm. Möåt àïm nïëu thuêån thò cuäng àûúåc caã triïåu. Nhûng lúä bõ bùæt coá khi mêët caã chuåc triïåu. Giúâ chûa coá nghïì gò khaác thò cûá laâm vêìy thöi chûá cuäng àang ngoáng xem caái khu du lõch sùæp túái àûúåc àêìu tû thïë naâo röìi xoay nghïì dêìn”, öng Danh vûâa xïëp laåi àöëng dêy thúã vûâa têm sûå.

Thûåc tïë, khu vûåc baäi biïín úã Tam Haãi àeåp chaã keám gò caác khu du lõch. Àaä thïë, quanh xaä àaão naây laåi coá nhiïìu rùång ngêìm rêët àeåp, nuái ngoaâi biïín cuäng chó caách vaâi cêy söë, phuâ húåp vúái caác loaåi hònh du lõch hoang daä.

Dên “phûúåt” tûâ Àaâ Nùéng cuäng àaä tûâng àïën àêy chúi cho biïët. Ài thuyïìn ra nuái ngoaâi biïín chúi rêët thñch, chùèng keám gò ài Cuâ Lao Chaâm, cuäng töí chûác picnic, bùæt caá, cua ùn uöëng vö cuâng vui veã. Àiïìu àaáng tiïëc nhêët laâ chûa coá dõch vuå nïn muöën chúi lêu hún 1 chuát cuäng khoá.

“Trûúác chuá cuäng coá öng nhiïëp aãnh gia vïì àêy úã caã tuêìn. Thêëy öíng loay hoay ngoaâi àaão chuåp bònh minh vúái hoaâng hön hoaâi. Aãnh àeåp lùæm. Öíng cuäng baão sao khöng töí chûác tour cho khaách ài maâ tuåi töi àêu biïët àùçng naâo maâ töí chûác”, öng Böng thïm chuyïån. Coá veã nhû öng rêët hûáng thuá vúái yá tûúãng laái taâu phuåc vuå khaách du lõch àïí kiïëm söëng búãi thu nhêåp nhû vêåy öín à õnh hún maâ laåi an toaân. Àang vui cêu chuyïån vïì du lõch, öng Danh laåi têët tûúãi keáo 2 thúå lùån vïì thuyïìn khi thêëy tñn hiïåu àeân.

Chia tay anh em nhaâ Liïu, Linh trong bònh minh, töi tûå nhuã seä coân quay laåi àêy khöng chó 1 lêìn nûäa. Vaâ cuäng chùæc chùæn rùçng, lêìn quay laåi túái, töi seä àïën vúái nhûäng ngûúâi baån khaác cuâng hy voång biïën núi àêy laânh möåt àiïím àïën cuãa nhûäng ngûúâi yïu du lõch chûá khöng phaãi ài leán luát nhû lêìn naây.

Thaânh quaã cuãa chuyïën ài sùn

Chuêín bõ thaã mònh xuöëng biïín sùn “vua”

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.