Saomai-àiïímímheånån xuêëtët hiïånån “laânân gioá múáiái”

Nùm 2010, möåt àiïím trûâ daânh cho Sao Mai - Àiïím heån ( SM-ÀH) chûúng trònh nhiïìu gûúng mùåt cuä. Tuy nhiïn, theo chia seã cuãa NSÛT Huyïìn Thanh àaåi diïån BTC, coá thïí laâ laân gioá múái vúái sûå xuêët hiïån cuãa nhûäng thñ sinh “ngoaåi àaåo”… vò

The Thao & Van Hoa - - Vùn Hoáa Trong Nûúác - LAM NGOÅC

Voâng sú loaåi cuöåc thi SM-ÀH 2012 khu vûåc phña Bùæc (kïët thuác töëi 6/5 taåi Haâ Nöåi) àaä choån àûúåc 12 gûúng mùåt loåt vaâo voâng ghi hònh àêìu tiïn.

NSÛT Huyïìn Thanh cho biïët, caác thñ sinh úã voâng loaåi nùm nay coá trònh àöå khaá öín, àïìu choån lûåa ca khuác vaâ thïí loaåi theo súã trûúâng àïí tham gia voâng loaåi. Vò thïë coá nhiïìu thïí loaåi khaác nhau coá mùåt trong voâng thi naây, tûâ pop, rock, dance, blues, jazz. “Nùm nay, möåt söë thñ sinh àaä tûâng tham gia SM-ÀH tûâ muâa thi trûúác seä tiïëp tuåc àûúåc ài vaâo voâng trong. Bïn caånh àoá, sûå xuêët hiïån cuãa nhûäng gûúng mùåt múái nhû Nguyïîn Àöng Huâng (ÀH Thûúng Maåi) hay Lûu Thanh Thanh (ÀH Ngoaåi Thûúng), theo töi seä nhû möåt laân gioá múái cho SM-ÀH 2012. Möåt trong nhûäng gûúng mùåt naây cuäng coá thïí seä nhû Haâ Anh Tuêën trûúác àêy” - baâ Thanh noái thïm.

Tûâ 500 höì sú àùng kyá dûå thi, 42 thñ sinh loåt qua voâng thûã gioång. 12/42 thñ sinh àaä àûúåc choån ghi hònh. Caác gûúng mùåt giaám khaão chêëm thi voâng loaåi göìm: NSÛT Huyïìn Thanh, nhaåc sô Giaáng Son, àaåo diïîn Phaåm Viïåt Thanh, ca sô Tuâng Dûúng vaâ nhaâ baáo Ngö Baá Luåc.

Chuã nhên giaãi Cöëng hiïën 2011, àöìng thúâi laâ võ giaám khaão treã nhêët cuãa SM-ÀH 2012, ca sô Tuâng Dûúng, chia seã: “Caác thñ sinh rêët bùæt mùæt vïì ngoaåi hònh, àaáp ûáng àûúåc tiïu chuêín möåt cuöåc thi haát truyïìn hònh. Tuy nhiïn, voâng loaåi naây chûa coá gò àöåt phaá hoùåc quaá múái meã. Nhên töë àaáng hy voång cho SM-ÀH muâa naây coá thïí kïí àïën nhûäng gûúng mùåt quen thuöåc nhû Viïåt Anh, Thuáy Trang, Huy Quyïët. Töi nghô rùçng, àêy seä laâ möåt cú höåi töët àïí hoå tiïëp tuåc phaát huy vaâ khùèng àõnh taâi nùng cuãa mònh tûâ cuöåc thi Sao Mai.

ÚÃ voâng loaåi vûâa röìi, Trung Quên cuäng laâ möåt thñ sinh biïët caách laâm múái taác phêím trong viïåc xûã lyá baâi, choån baãn phöëi múái cho ca khuác Saáng nay (Lûu Haâ An). Nïëu àûúåc vaâo voâng trong, àûúåc ï-kñp chûúng trònh höî trúå, hoå seä àûúåc goåt duäa vaâ coá thïí toãa saáng. Trong àoá, Lûu Thanh Thanh (sinh viïn Àaåi hoåc Ngoaåi Thûúng) laâ möåt thñ sinh tay ngang coá chêët gioång laå khiïën töi chuá yá”.

Voâng sú loaåi SM-ÀH khu vûåc phña Nam seä diïîn ra tûâ 8 àïën 11/5. 12 thñ sinh àûúåc choån ghi hònh taåi möîi khu vûåc seä àûúåc xïëp vaâo baãng töíng sùæp àïí choån ra 9/24 thñ sinh tham gia voâng chung kïët cuâng 3 thñ sinh cuãa Sao Mai 2011 àûúåc àùåc caách laâ Viïåt Anh, Huy Quyïët vaâ Thuáy Trang.

Nguyïîn Trêìn Trung Quên tiïëp tuåc chinh phuåc SM-ÀH.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.