Chuyïånån con caá trï & traáiái bêìuìu

The Thao & Van Hoa - - Vùn Hoáa Trong Nûúác - NGÖ PHAN LÛU

Caá trï & traái bêìu. Àoá laâ hai moán thöng thûúâng úã thön quï maâ baãn thên thêåt sûå àöåc àaáo àïën laå luâng. Hai moán naây thûúâng nêëu thaânh möåt nöìi canh ngon miïång.

Ai cuäng biïët con caá trï coá hai chiïëc ngaånh hai bïn mang tai, nhûng rêët ñt ngûúâi bõ chiïëc ngaånh êëy àêm vaâo. Bõ chiïëc ngaånh êëy àêm vaâo, quï töi goåi laâ “baáng”, coá ngûúâi bõ caá trï baáng, lêåp tûác phaát noáng laånh vaâ nhûác nhöëi vö cuâng. Söë ngûúâi naây rêët nhiïìu, nhûng àùåc biïåt coá möåt söë ñt ngûúâi vêîn khöng hïì hêën gò.

Ngaånh cuãa con caá trï daâi khoaãng hai phên vaâ nhoån nhû muäi kim. Caá trï duâng hai ngaånh naây àïí loác khaá nhanh. Töi thûúâng àaánh nhaá (cêët voá) vaâ khi trong nhaá coá caá trï laâ phaãi bùæt liïìn, nïëu chêåm trïî thò caá trï seä duâng hai ngaånh cheâo qua cheâo laåi vaâo mùæt lûúái vaâ treâo ra khoãi nhaá ngay lêåp tûác, trong khi caác giöëng caá khaác khöng thïí thoaát ra khoãi nhaá àûúåc.

Khi bùæt caá trï haäy cêín thêån, nïëu khöng noá seä “baáng” vaâo tay nhûác nhöëi vö cuâng. Töi maâ bõ caá trï “baáng”, nhêët àõnh phaãi truâm mïìn rïn huâ huå. Nhûng töi coá möåt öng baån laåi khöng nhû thïë. Coá lêìn öng àang caây maáy tiïíu, tûác loaåi maáy caây nhoã maâ ngûúâi laái phaãi löåi ài theo àïí laái. Luác àang ài theo maáy caây trong ruöång sònh, öng ta nghe cöåm cöåm núi loâng baân chên, nïn liïìn àaá chên lïn trúâi, thïë laâ bay vuát ra möåt vêåt gò àoá lïn búâ. Öng ngûâng maáy caây, ài lïn búâ xem thûã, thò ra àoá laâ möåt con caá trï lúán. Con caá trï cûá loác voâng troân vò àaä sûát mêët möåt chiïëc ngaånh bïn phaãi nïn khöng tiïën thùèng àûúåc. Öng biïët mònh vûâa giêîm phaãi ngaånh cuãa con caá trï êëy. Öng ngöìi xuöëng, súâ tay vaâo loâng baân chên mònh vaâ ruát ra chiïëc ngaånh caá àaä àêm sêu túái xûúng. Ruát xong chiïëc ngaånh ra, öng xuöëng ruöång caây tiïëp nhû chùèng coá viïåc gò xaãy ra. Nhòn öng ta ruát ngaånh caá trï ra maâ úán laånh söëng lûng. ÚÃ quï töi, ngûúâi ta goåi nhûäng ngûúâi naây laâ daång “ûa ngaånh caá trï”.

Höìi xûa úã quï, xoám töi coá nhaâ quaá ñt ngûúâi, hoå thûúâng nêëu canh bùçng nûãa con caá trï vúái nûãa traái bêìu. Hoå cùæt nûãa con caá trï àïí nêëu canh, dô nhiïn laâ duâng phña nûãa thên phêìn àuöi trûúác, coân phêìn àêìu cûá àïí söëng trong thuâng nûúác. Nûãa thên phña àêìu caá trï êëy vêîn söëng àïën ngaây höm sau àïí àûúåc nêëu tiïëp. Hoå laåi cùæt nûãa traái bêìu trïn giaân àïí nêëu vúái phêìn thên àuöi con caá trï êëy. Nûãa traái bêìu coân laåi trïn giaân cuäng vêîn söëng vaâ khöng hû thöëi gò caã. Àùåc biïåt chó coá con caá trï vaâ traái bêìu múái chõu àûúåc viïåc cùæt àöi thên thïí mònh maâ vêîn khöng hïì gò. Coân nhûäng con caá khaác hoùåc traái khaác seä bõ chïët hoùåc hû thöëi ngay.

Caá trï laâ loaåi caá ùn taåp. Chuáng rêët haáu ùn. Ài cêu gùåp phaãi caá trï laâ chuáng “àúáp” hïët möìi vaâ nuöët ngay vaâo buång. Àùåc biïåt khi àïm töëi, ài cêu ngêìm (cêu möìi giun, gùæn chò nùång raâ saát àaáy vaâ khöng gùæn phao) seä bùæt àûúåc nhiïìu caá trï. Khi chuáng àúáp möìi laâ keáo rung caã cêìn cêu vaâ giêåt lïn rêët sûúáng tay. Thõt caá trï rêët maát vaâ böí dûúäng. Caá trï nêëu vúái traái bêìu non, chûäa bõnh kiïët ly åvaâ noáng nhiïåt rêët hay.

Nay, caá trï vêîn coá nhûng àa söë laåi laâ caá trï nuöi nïn chêët lûúång beáo ngon giaãm ài khaá nhiïìu. Höm qua vïì quï àûúåc ùn canh bêìu nêëu vúái caá trï taát àòa. May quaá, baác Nùm nêëu nguyïn con chûá khöng nêëu nûãa con nhû höìi xûa nûäa. Ngon úi laâ ngon.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.