ÀÏËN LÛÚÅT THÊN MÊÎU “XUÊËT CHIÏU”

CHUYÏÅN TÒNH CUÃA JERMAIN DEFOE Chùèng ai ngúâ rùçng möåt tay chúi coá haång nhû Jermain Defoe cuöëi cuâng cuäng phaãi boá tay bêët lûåc trûúác nhûäng rùæc röëi do chñnh mònh gêy ra.

The Thao & Van Hoa - - Muön Maâu Thïí Thao - CÊÍM OANH

Tònh cuä töë caáo

Quyïët àõnh cöng khai tònh yïu vúái Alexandra Burke chûa àûúåc bao lêu thò mùåt naå döëi traá cuãa Jermain Defoe tiïëp tuåc bõ lêåt têíy. Coá sùén maáu àa tònh trong ngûúâi, chên suát cuãa Tottenham khöng thïí tûâ boã àûúåc thoái haám cuãa laå vaâ khiïën con tim cuãa ngûúâi àeåp tûâng giaânh ngöi quaán quên X-factor 2008 àau àúán khi chuyïån ngoaåi tònh ngay sau lûng cö bõ phanh phui.

Tûúâng têån chi tiïët cuãa vuå ùn vuång naây àûúåc nhên vêåt chñnh Laura Brown, 29 tuöíi, quï Newcastle hiïån laâm y taá kiïm ngûúâi mêîu nghiïåp dû kïí roä raâng trong cuöåc phoãng vêën vúái túâ Sun. “Töi khöng hïì döëi traá, töi vaâ Defoe àaä laâm chuyïån êëy. Töi hoãi Jermain vïì Alexandra Burke, anh ta baão rùçng anh ta vúái cö êëy múái chó bùæt àêìu.”

Defoe vaâ ngûúâi àaåi diïån khöng lïn tiïëng baác boã thöng tin naây búãi chùæc coá leä nïëu anh chaâng phuã nhêån thò cuäng chaã ai tin, àùåc biïåt laâ nhûäng chên daâi àaä tûâng qua tay Defoe nhû Chantelle Houghton. Àang haånh phuác vúái niïìm vui sùæp àûúåc laâm meå nhûng chên daâi ngûúâi Anh khi nghe noái àïën chuyïån Defoe ngoaåi tònh vêîn löìng löån lïn, àún giaãn vò cö naâng chûa quïn àûúåc nöîi àau tûâng bõ tiïìn àaåo àöìng hûúng phaãn böåi.

Trong baâi viïët cuãa mònh trïn taåp chñ New!, Chantelle tiïët löå rùçng cö chaã laå lêîm gò vúái thöng tin naây búãi Defoe àaä tûâng lûâa döëi cö. “Töi nghe noái Jermain Defoe àaä lïn giûúâng vúái ngûúâi phuå nûä khaác sau lûng Alexandra Burke. Têët caã nhûäng gò töi coá thïí noái laâ töi chaã thêëy coá gò àaáng ngaåc nhiïn búãi àoá chùæc chùæn laâ sûå thêåt vò anh ta tûâng laâm vêåy vúái töi”, Chantelle bûác xuác baây toã.

Cuäng giöëng nhû Chantelle, sau khi bõ lûâa döëi, Alexandra àaä traãi qua quaäng thúâi gian khoá khùn. Trïn trang caá nhên Twitter, nûä ca sô 23 tuöíi têm sûå rùçng àang “tòm àïën rûúåu” àïí giaãi sêìu. Möåt cuá söëc quaá lúán àöëi vúái Burke búãi khi bùæt àêìu möëi quan hïå cö àaä tûâng coá thúâi gian daâi laâm baån vúái Defoe vaâ khöng thïí tin rùçng seä coá 1 ngaây mònh bõ döëi lûâa. Caã Chantelle hay nhûäng baån beâ thên thiïët cuãa Burke àïìu coá chung möåt lúâi khuyïn cho cö: “Haäy traánh xa Defoe”.

Nhúâ cêåy thên mêîu

Khi têët caã moåi ngûúâi àïìu quay muäi giaáo chöëng laåi mònh, Defoe bùæt àêìu toã ra höëi hêån vúái nhûäng gò àaä laâm. Suy nghô maäi anh chaâng naây cuöëi cuâng cuäng nghô ra caách àïí cûáu vaän tònh hònh bùçng viïåc löi keáo àöìng minh laâ meå. Khöng phaãi Defoe nhúâ meå thanh minh vúái dû luêån maâ anh chaâng àang viïån àïën sûå kheáo leáo cuãa thên mêîu àïí coá thïí mang Alexandra trúã laåi bïn mònh.

Baâ Sandra dô nhiïn seä ra tay cûáu giuáp con trai. Vöën laâ möåt phuå nûä thöng minh, baâ àaä sùæp àùåt möåt kïë hoaåch hoaân haão. Coân nhúá lêìn àêìu tiïn maâ nûä ca sô 23 tuöíi gùåp meå chöìng tûúng lai laâ vaâo sinh nhêåt cuãa baâ. Àïí nhùçm gúåi laåi nhûäng kyá ûác àeåp àeä vïì Defoe núi Alexandra, baâ Sandra àaä goåi àiïån múâi cö cuâng ài dûå sinh nhêåt möåt ngûúâi hoå haâng àïí tùng thïm sûå thên thiïët. Thïë nhûng, vúái möåt taá “quên sû” vêy quanh, Alexandra àaä tûâ chöëi kheáo lúâi múâi naây vúái lyá do bêån quay clip. Quyïët khöng boã cuöåc, baâ Sandra laåi lïn möåt chiïu múái.

Lêìn naây, baâ múâi Burke ài mua sùæm. Shopping vöën laâ súã thñch cuãa phaái yïëu vaâ baâ Sandra àaä àaánh vaâo àiïím naây. Khi àang heån hoâ, Defoe cuäng hay dêîn baån gaái ài mua quêìn aáo vaâ giêìy deáp phuåc vuå cho caác àïm diïîn nïn baâ Sandra tin rùçng lêìn naây chùæc chùæn thaânh cöng. Àiïån thoaåi cuãa baâ sau àoá àaä xuêët hiïån möåt tin nhùæn múái nhûng nöåi dung laåi khöng thïí khiïën chuã nhên haâi loâng vò Alexandra laåi tûâ chöëi vúái lyá do àang coá lõch diïîn.

Vò haånh phuác trùm nùm cuãa con trai, baâ Sandra quyïët khöng boã cuöåc. Àaánh vaâo súã thñch lêîn kyã niïåm àïìu khöng àûúåc, baâ àaä quyïët àõnh àaánh vaâo têm lyá... thûúng ngûúâi cuãa nûä ca sô. Baâ Sandra lêìn naây taáo baåo àïën têån studio núi quaán quên X-factor 2008 thu êm àïí gùåp mùåt cö. Hai ngûúâi phuå nûä àaä coá buöíi noái chuyïån thên tònh. Baâ Sandra àaä giaäi baây vïì tònh caãnh “thï thaãm” cuãa Defoe khi Alexandra tuyïn böë taåm dûâng möëi quan hïå. “Töåi nghiïåp, àaáng thûúng, sêìu thaãm...” laâ nhûäng tûâ maâ baâ Sandra kïí vïì con trai mònh. Suyát rúi caã nûúác mùæt, baâ coân thïì thöët rùçng “seä khöng bao giúâ coá chuyïån Defoe ngoaåi tònh nûäa” vaâ àem caã “maång cuãa baác ra àaãm baão”. Vúái sûå quyïët liïåt nhû vêåy cuãa baâ Sandra, Alexandra coá veã nhû cuäng àaä muãi loâng.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.