AVG ÀÏÌ NGHÕ CAÁC ÀÚN VÕ TRUYÏÌN HÒNH HÚÅP TAÁC...

The Thao & Van Hoa - - Front Page -

Öng Vuä Quang Huy, Phoá TGÀ Àaâi Truyïìn hònh kyä thuêåt söë VTC, cho biïët chiïìu qua VTC àaä nhêån àûúåc cöng vùn cuãa Cty CP Nghe nhòn Toaân Cêìu (AVG) vïì viïåc àïì xuêët húåp taác mua baãn quyïìn giaãi Ngoaåi haång Anh. Cuâng vúái VTC, AVG coân gûãi cöng vùn naây cho haâng loaåt àún võ khaác nhû Àaâi Truyïìn hònh Viïåt Nam (VTV), Àaâi Truyïìn hònh TP.HCM (HTV TP.HCM), Àaâi Phaát thanh vaâ Truyïìn hònh Haâ Nöåi (HTV Haâ Nöåi), Cöng ty Truyïìn hònh Caáp Saigontourist, Cöng ty TNHH möåt thaânh viïn Truyïìn hònh Caáp Viïåt Nam, Cöng ty TNHH Truyïìn hònh söë vïå tinh Viïåt Nam.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.