XÛÁ NGHÏÅ CHIÏËM 1/3 QUÊN SÖË ÀÖÅI TUYÏÍN VIÏÅT NAM

The Thao & Van Hoa - - Front Page -

Chó coá 3 trong söë 8 cêìu thuã coá quï Nghïå An hiïån vêîn coân thuöåc biïn chïë cuãa SLNA, nhûng vúái viïåc cêìu thuã coá xuêët xûá Nghïå An chiïëm àïën 1/3 quên söë trïn ÀT úã àúåt têåp trung túái àêy, àuáng laâ nhên taâi (boáng àaá) xûá Nghïå chûa bao giúâ caån. Ngûúâi Nghïå An laäng maån thêåm chñ coân vñ nguöìn taâi nguyïn boáng àaá xûá súã cuöìn cuöån nhû doâng nûúác söng Lam.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.