AVG ÀÏÌ NGHÕ CAÁC ÀÚN VÕ TRUYÏÌN HÒNH HÚÅP TAÁC MUA BAÃN QUYÏÌN GIAÃI NH ANH

Öng Vuä Quang Huy, Phoá TGÀ Àaâi Truyïìn hònh kyä thuêåt söë VTC, cho biïët chiïìu qua VTC àaä nhêån àûúåc cöng vùn cuãa Cty CP Nghe nhòn Toaân Cêìu (AVG) vïì viïåc àïì xuêët húåp taác mua baãn quyïìn giaãi Ngoaåi haång Anh. Cuâng vúái VTC, AVG coân gûãi

The Thao & Van Hoa - - Tiïëp Chuyïån Baãn Quyïìn Truyïìn Hònh Boáng Àaá T - HOAÂNG HUY

Theo öng Vuä Quang Huy, cöng vùn cuãa AVG coá nöåi dung khoaãng 2 trang giêëy khöí A4, trong àoá AVG nïu ra nhûäng bêët cêåp maâ caác Àaâi truyïìn hònh, caác nhaâ cung cêëp dõch vuå truyïìn hònh traã tiïìn Viïåt Nam phaãi gaánh chõu khi mua baãn quyïìn truyïìn hònh tûâ caác nhaâ cung cêëp nûúác ngoaâi. Öng Huy cho biïët nhûäng gò maâ AVG nïu ra cuäng chñnh laâ nhûäng trùn trúã cuãa VTC tûâ lêu nay vaâ baãn thên VTC cuäng nhiïìu lêìn cöng khai tuyïn böë muöën giaãi quyïët dûát àiïím vêën àïì baãn quyïìn truyïìn hònh boáng àaá quöëc tïë trïn tinh thêìn vò lúåi ñch cöång àöìng.

Öng Huy noái: “Quan àiïím cuãa VTC tûâ trûúác àïën nay luön luön laâ húåp taác vaâ chia seã, nïn chuáng töi rêët uãng höå viïåc caác àún võ truyïìn hònh Viïåt Nam cuâng húåp taác mua baãn quyïìn truyïìn hònh giaãi Ngoaåi haång Anh röìi sau àoá chia seã cho nhau. Xin noái laåi cho roä laâ trûúác àêy khi VTC nùæm giûä baãn quyïìn truyïìn hònh giaãi Ngoaåi haång Anh, chuáng töi chó àöåc quyïìn trong lônh vûåc truyïìn hònh söë mùåt àêët laâ haå têìng cuãa VTC, coân khaán giaã luác êëy vêîn coá thïí theo doäi giaãi Ngoaåi haång Anh trïn caác haå têìng khaác hoùåc qua caác kïnh ESPN hay Star Sports nhû bònh thûúâng”.

Öng Huy cuäng tiïët löå, trong cöng vùn gûãi cho VTC vaâ nhiïìu àún võ truyïìn hònh khaác, AVG àïì nghõ têët caã caác àaâi truyïìn hònh vaâ caác àún võ cung cêëp dõch vuå truyïìn hònh traã tiïìn húåp taác vúái nhau àïí cuâng àaâm phaán trûåc tiïëp vúái BTC giaãi Ngoaåi haång Anh, chuã súã hûäu baãn quyïìn giaãi Ngoaåi haång Anh, thay vò thuå àöång chúâ àúåi cuöåc àêëu giaá kïët thuác röìi phaãi mua laåi tûâ möåt cöng ty kinh doanh baãn quyïìn nûúác ngoaâi àaä giaânh àûúåc quyïìn phên phöëi taåi Viïåt Nam nhû àaä diïîn ra hún 10 nùm qua.

Tûâ goác nhòn cuãa mònh, öng Huy cho biïët rêët uãng höå viïåc AVG àïì nghõ caác àún võ truyïìn hònh Viïåt Nam trûåc tiïëp laâm viïåc vúái BTC giaãi Ngoaåi haång Anh àïí thûúng thaão mua laåi baãn quyïìn phaát soáng giaãi Ngoaåi haång Anh vaâ öng Huy cho rùçng àêy laâ möåt yá tûúãng rêët coá tñnh khaã thi. Theo öng Huy, do cuöëi giúâ chiïìu qua VTC múái nhêån àûúåc cöng vùn cuãa AVG, nïn höm nay VTC seä tiïëp tuåc nghiïn cûáu kyä lûúäng caác àïì xuêët do AVG àûa ra trûúác khi coá cêu traã lúâi chñnh thûác, nhûng quan àiïím cuãa VTC laâ taán thaânh viïåc chia seã baãn quyïìn giaãi Ngoaåi haång Anh vaâ caác àún võ truyïìn hònh khi mua baãn quyïìn nïn têåp trung vaâo möåt möëi àïí haån chïë chi phñ phaát sinh tûâ khêu trung gian.

Trong cöng vùn gûãi caác àún võ truyïìn hònh chiïìu qua, AVG nïu vêën àïì “chuáng ta cêìn laâm cho BTC giaãi Ngoaåi haång Anh phaãi hiïíu laåi cho àuáng, àoá la,â nïëu àún võ kinh doanh baãn quyïìn truyïìn hònh giaãi Ngoaåi haång Anh muöën tiïëp cêån khaán giaã Viïåt Nam, hoå phaãi àaâm phaán vúái caác Àaâi truyïìn hònh, caác àún võ cung cêëp dõch vuå truyïìn hònh traã tiïìn cuãa Viïåt Nam chûá khöng thïí buöåc chuáng ta caånh tranh khùæc nghiïåt vúái nhau.

AVG kñnh àïì nghõ caác Àaâi truyïìn hònh, caác àún võ cung cêëp dõch vuå truyïìn hònh traã tiïìn cuâng thaânh lêåp Ban Àaåi diïån àïí àaâm phaán vúái àöëi taác bùçng sûå tön troång cao nhêët nhûng khöng mua baãn quyïìn truyïìn hònh giaãi Ngoaåi haång Anh bùçng moåi giaá. Viïåc húåp taác chùåt cheä cuãa chuáng ta seä traánh àûúåc tònh traång caác cöng ty nûúác ngoaâi kinh doanh baãn quyïìn truyïìn hònh lúåi duång sûå thiïëu trao àöíi thöng tin giûäa caác Àaâi truyïìn hònh vaâ nhaâ cung cêëp dõch vuå truyïìn hònh traã tiïìn Viïåt Nam àïí àêíy giaá ngaây caâng cao. Vúái giaãi phaáp naây, caác Àaâi truyïìn hònh, caác àún võ cung cêëp dõch vuå truyïìn hònh traã tiïìn seä thûåc hiïån àûúåc haâi hoâa àûúåc lúåi ñch cuãa ngûúâi xem truyïìn hònh, cuãa Nhaâ nûúác vaâ cuãa doanh nghiïåp”.

Cuäng trong cöng vùn naây, AVG cam kïët seä khöng tham gia phiïn àêëu giaá baãn quyïìn giaãi Ngoaåi haång Anh 3 muâa giaãi 2013/2014, 2014/ 2015, 2015/2016 àûúåc bùæt àêìu vaâo ngaây 2/10/ 2012 túái àêy vaâ AVG cuäng seä khöng kyá kïët bêët cûá vùn baãn tiïìn àêëu giaá naâo vúái bêët cûá cöng ty kinh doanh baãn quyïìn nûúác ngoaâi naâo vò lúåi ñch riïng cuãa mònh.

Giaãi Ngoaåi haång Anh laâ moán ùn tinh thêìn quen thuöåc cuãa ngûúâi hêm möå boáng àaá Viïåt Nam trong nhiïìu nùm qua.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.