ÀÊY MÚÁI LAÂ “SUPER” MARIO!

MANDZUKIC: NGÛÚÂI HUÂNG CUÃA BAYERN Mario Gomez tiïëp tuåc vùæng mùåt vò chêën thûúng nhûng HLV Jupp Heynckes khöng phaãi lo lùæng nhû trûúác búãi àaä coá möåt phûúng aán thay thïë hoaân haão laâ Mario Mandzukic.

The Thao & Van Hoa - - Bundesliga - Voâng 6 - TRÊÌN KHAÁNH AN

Trong muâa Heâ vûâa qua, caác CÀV cuãa Bayern àaä rêët thêët voång khi àöåi nhaâ chó mang vïì Mandzukic vúái giaá 13 triïåu euro thay vò ngöi sao àùæt giaá Edin Dzeko cuãa Man City. Tuy nhiïn, hiïån nay ngûúâi hêm möå cuãa “Huâm xaám” àaä coá thïí móm cûúâi haâi loâng vò tên binh ngûúâi Croatia tuy coá giaá vûâa phaãi nhûng àang thi àêëu êën tûúång khöng thua keám bêët kyâ baãn húåp àöìng àùæt giaá naâo.

Giûäa tuêìn qua, duâ phaãi gùåp laåi caác àöìng àöåi cuä àaä quaá hiïíu mònh, Mandzukic vêîn lêåp cuá àuáp. Vúái cuá àuáp naây, Mandzukic àaä vûúåt lïn dêîn àêìu danh saách Vua phaá lûúái Bundesliga vúái 5 baân thùæng. Tñnh trïn moåi àêëu trûúâng, tiïìn àaåo naây àaä ghi 8 baân cho “Huâm xaám” chó sau 8 trêån, tûác trung bònh möîi trêån ghi 1 baân!

Kyä nùng sùn baân sùæc beán chñnh laâ yïëu töë giuáp Mandzukic coá thïí hoâa nhêåp vúái Bayern nhanh nhû vêåy duâ khöng coá nhiïìu thúâi gian laâm quen vaâ möîi trêån, HLV Heynckes laåi sûã duång möåt àöåi hònh múái. Tiïìn àaåo naây cho biïët thûúâng noái vúái àöìng àöåi mònh thñch nhêån boáng úã àêu vaâ chó cêìn àûúåc àaáp ûáng gêìn nhû seä nöí suáng. Trong 5 trêån vûâa qua, Mandzukic chó coá 18 cú höåi nhûng àaä ghi túái 5 baân, tûác chó cêìn 3,6 cú höåi àaä coá möåt pha lêåp cöng.

Cuäng giöëng Gomez, àaánh àêìu laâ súã trûúâng cuãa Mandzukic. Coá sûác bêåt vaâ khaã nùng choån võ trñ rêët töët, tiïìn àaåo naây luön khiïën àöëi phûúng phaãi hoaãng súå trong nhûäng tònh huöëng boáng böíng. Muâa trûúác, Mandzukic àaä coá 7 pha àaánh àêìu thaânh baân cho Wolfsburg coân taåi EURO 2012, 2/3 baân thùæng cuãa chên suát naây àïën tûâ nhûäng pha khöng chiïën. Taåi Bayern, Mandzukic tiïëp tuåc thïí hiïån àûúåc kyä nùng xuêët sùæc naây khi thûåc hiïån 3/5 baân thùæng bùçng àêìu.

Tuy nhiïn, khaã nùng xûã lyá boáng bùçng chên cuãa Mandzukic khöng hïì töìi vaâ anh coá thïí di chuyïín röång àïí àoáng goáp tñch cûåc vaâo löëi chúi cuãa àöåi. Trong trêån tranh Siïu cuáp vúái Dortmund, Mandzukic àaä khiïën àöëi thuã àiïn àaão vúái nhûäng bûúác chaåy vaâ àûúâng chuyïìn hiïím hoác. Trung bònh, möîi trêån Mandzukic chaåy 10,5 km, thuöåc diïån nhiïìu nhêët taåi Bayern. Mandzukic cuäng thûúâng xuyïn coá mùåt taåi caác àiïím noáng, àaä tham gia vaâo 39 pha àêëu tay àöi, nhiïìu hún caã trung vïå Holger Badstuber.

Mandzukic coân coá möåt ûu àiïím khaác vûúåt tröåi Gomez laâ khaã nùng ghi baân rêët öín àõnh. Khöng tñnh trêån gùåp Valencia, chó àûúåc vaâo sên trong thúâi gian cuöëi tûâ ghïë dûå bõ, Mandzukic àaä nöí suáng trong 6/7 trêån coá tïn trong àöåi hònh xuêët phaát. Àêy laâ àiïìu Gomez, chên suát cuäng súã hûäu hiïåu suêët ghi baân rêët àaáng nïí, khöng thïí vúái kõp. Muâa giaãi trûúác, Gomez ghi àûúåc 41 baân trong 52 trêån nhûng tõt ngoâi túái 28 trêån.

Coá yá kiïën cho rùçng Mandzukic àaä may mùæn khi túái Bayern àuáng thúâi àiïím Gomez phaãi dûúäng thûúng, nghiïîm nhiïn coá suêët àaá chñnh. Nhûng vúái nhûäng maân trònh diïîn xuêët sùæc vûâa qua, Mandzukic àaä cho thêëy rùçng nhûäng thaânh quaã àaåt àûúåc àïìu àïën tûâ nöî lûåc cuãa baãn thên. Nïëu cûá tiïëp tuåc àûúåc phong àöå êën tûúång nhû hiïån nay, Mandzukic hûáa heån seä trúã thaânh “Super” Mario múái cuãa Bayern thay cho anh chaâng Gomez vuång vïì tûâng khiïën “Huâm xaám” nhiïìu lêìn thêët voång.

Mandzukic àaä ghi 3/5 baân tûâ caác pha khöng chiïën.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.