23H30 NGAÂY 29/9, SÊN S.I.P: DORTMUND - GLADBACH (K+ NS) CÖNG CÛÁ ÀAÁ, THUÃ CÛÁ PHAÁ

The Thao & Van Hoa - - Bundesliga - Voâng 6 -

Àïí

thua Hamburg, àöåi trûúác àoá chûa giaânh nöíi àiïím naâo trong muâa giaãi múái, Dortmund chêëm dûát chuöîi 31 trêån cuâng troån veån 1 nùm bêët baåi úã Bundesliga. Àïí tên binh Frankfurt cêìm chên, Dortmund bõ Bayern núái röång caách biïåt lïn 7 àiïím chó sau 5 voâng àêëu ñt oãi. Trong caã hai cuá sêíy chên möåt thua möåt hoâa naây, Dortmund thuãng lûúái túái 6 lêìn, nêng töíng söë baân thua tûâ àêìu muâa lïn con söë 8, nhiïìu gêëp 4 lêìn so vúái Bayern. 4/5 trêån thuã mön Roman Weidenfeller bõ àaánh baåi ñt nhêët 1 lêìn, Dortmund chó giûä saåch lûúái 1 trêån duy nhêët, trong chiïën thùæng 3- 0 trûúác Leverkusen úã voâng 3.

Phoâng ngûå àang trúã thaânh vêën àïì àau àêìu nhêët àöëi vúái huêën luyïån viïn Juergen Klopp vaâo luác naây, duâhaâng thuãcuãa Dortmund khöng hïì bõ xaáo tröån. ÚÃ trung löå cuäng nhû 2 caánh, phoâng tuyïën cuãa Dortmund dïî daâng bõ caác tiïìn àaåo àöëi phûúng xêm nhêåp, khi caác cêìu thuã coá xu hûúáng dêng cao àïí chúi têën cöng. Àoá laâ mùåt traái cuãa thûá boáng àaá maâ öng Klopp àang theo àuöíi, khi moåi thûá khöng àûúåc kiïím soaát töët dêîn àïën mêët cên bùçng nghiïm troång giûäa cöng vaâ thuã. Ngay caã vêën àïì phoâng ngûå tûâ xa cuäng khöng coân àûúåc Dortmund chuá troång, duâ trïn danh nghôa, àöåi boáng naây vêîn böë trñ hai cêìu thuã laâm nhiïåm vuå che chùæn tûâ khu vûåc giûäa sên.

Mêët maát lúán nhêët cuãa Dortmund trûúác muâa giaãi 2012-2013 nùçm úã haâng cöng, khi tiïìn vïå töí chûác Shinji Kagawa boã sang Man Utd. Baãn húåp àöìng múái cuãa Dortmund, tiïìn àaåo Marco Reus àïën tûâ Gladbach vúái giaá chuyïín nhûúång 17 triïåu Euro, laâ möåt sûå tùng cûúâng quan troång cho haâng cöng, nhûng chùæc chùæn khöng phaãi àïí thay thïë vai troâ cuãa Kagawa. Khoaãng tröëng maâ cêìu thuã ngûúâi Nhêåt Baãn àïí laåi thò Mario Goetze phaãi coá nhiïåm vuå lêëp àêìy. Àiïìu naây cuäng àöìng nghôa vúái viïåc Reus phaãi caånh tranh võ trñ tiïìn àaåo vúái Jakub Kuba hoùåc Kevin Grosskreutz úã hai caánh. Dûúâng nhû Reus chúi töët hún bïn caánh traái, núi Grosskreutz vêîn aán ngûä.

Àïm nay, khi Dortmund àoán tiïëp Gladbach, nhiïìu khaã nùng Reus seä phaãi xuêët phaát tûâ bùng ghïë dûå bõ trong cuöåc àöëi àêìu vúái àöåi boáng cuä. Thûåc ra, viïåc Reus àaá chñnh hay dûå bõ chûa phaãi laâ vêën àïì maâ öng Klopp quan têm nhêët vaâo luác naây, búãi haâng cöng cuãa Dortmund vêîn hoaåt àöång khaá töët, ghi 11 baân qua 5 trêån. Nïìn taãng cuãa moåi chiïën thùæng trong boáng àaá vêîn nùçm úã haâng thuã, vaâ möåt khi chûa giaãi quyïët àûúåc chuyïån cöng laâm thuã phaá thò viïåc Dortmund tiïëp tuåc bõ Bayern boã xa trong cuöåc àua giaânh Àôa baåc cuäng chùèng coá gò laâ khoá hiïíu caã.

Phuát buâ giúâ thûá hai úã Commerzbank Arena, khi Dortmund àaä bõ àöåi chuã nhaâ Frankfurt quên bònh tyã söë 3-3, huêën luyïån viïn Juergen Klopp àaä lao tûâ khu kyä thuêåt ra baân cuãa troång taâi thûá tû, heát nhû mùæng vaâo mùåt öng Guido Kleve rùçng “Phaåm löîi, phaåm löîi röìi”. Àoá laâ tònh huöëng maâ coá veã nhû tiïìn àaåo Robert Lewandowski cuãa Dortmund àaä bõ caác hêåu vïå cuãa Frankfurt phaåm löîi, nhûng troång taâi chñnh Florian Meyer vêîn khöng cùæt coâi.

Vò haânh vi phaãn ûáng coá phêìn thaái quaá êëy, öng Klopp àang phaãi àöëi mùåt vúái nguy cú bõ UÃy ban kyã luêåt cuãa Liïn àoaân boáng àaá Àûác cêëm chó àaåo 1 trêån. Öng Klopp seä coá thúâi gian tûâ nay àïën 4/10 àïí giaãi trònh, trûúác khi aán kyã luêåt àûúåc tuyïn. Thaáng 11/2010, huêën luyïån viïn naây cuäng tûâng bõ phaåt 10.000 Euro do löîi tûúng tûå, phaãn ûáng vúái troång taâi thûá tû Stefan Trautmann trong trêån thùæng Hamburg 2-0.

Bao giúâ thò Mats Hummels vaâ caác àöìng àöåi úã haâng thuã múái “tónh giêëc”?

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.