Thêëtët baåiåi thûá 5?

The Thao & Van Hoa - - Bundesliga - Voâng 6 -

Trong 9 lêìn chaåm traán gêìn àêy, Bremen àaä khöng thïí àaánh baåi àûúåc Bayern, thêåm chñ 4 trêån gêìn nhêët àaä toaân thua trûúác “Huâm xaám”. Trong trêån àêëu töëi nay, nhiïìu khaã nùng Bremen seä phaãi nhêån thïm möåt trêån thua nûäa duâ àûúåc thi àêëu trïn sên nhaâ. Trong 5 trêån vûâa qua, Bremen thi àêëu khaá thêët thûúâng, thùæng 2 hoâa 1 vaâ thua 2. Trong khi àoá, Bayern àang trònh diïîn möåt phong àöå khuãng khiïëp vúái 5 chiïën thùæng liïn tiïëp. Giûäa tuêìn qua, HLV Magath cuãa Wolfsburg àaä phaãi thûâa nhêån Bayern hiïån quaá maånh so vúái phêìn coân laåi nïn seä khöng bêët ngúâ nïëu “Huâm xaám” rúâi sên Weser vúái 3 àiïím.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.