3

The Thao & Van Hoa - - Bundesliga - Voâng 6 -

3/5 baân thùæng cuãa Mandzukic taåi Bundesliga muâa naây àïën tûâ caác pha khöng chiïën. Muâa trûúác,

7/12 baân cuãa Mandzukic cho Wolfsburg laâ nhúâ

àaánh àêìu.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.