4

The Thao & Van Hoa - - Bundesliga - Voâng 6 -

Trong 4 lêìn tiïëp Bayern trïn

sên nhaâ gêìn nhêët, Bremen àïìu phaãi nhêån thêët baåi. Lêìn gêìn

nhêët Bremen thùæng Bayern taåi

sên Weser laâ voâng 8 muâa giaãi

2006-2007.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.