5

The Thao & Van Hoa - - Bundesliga - Voâng 6 -

Do Frankfurt bõ cêìm hoâa, Bayern àaä trúã thaânh àöåi duy nhêët toaân thùæng caã 5 trêån. Bayern cuäng àang laâ àöåi

coá haâng cöng maånh nhêët, àaä ghi túái 17 baân.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.