KHÖNG CHÓ REAL COÁ SOÁNG NGÊÌM ÚÃ KHUNG GÖÎ

The Thao & Van Hoa - - Liga Bbva - Voâng 6 - TRÊÌN GIAÁP

Valencia àaä khúãi àêìu cûåc kyâ töìi tïå vúái võ trñ thûá 15 trïn baãng xïëp haång sau 5 voâng. Vúái Santiago Canizares, möåt huyïìn thoaåi úã sên Mestalla, nguyïn nhên chñnh cuãa sûå thiïëu öín àõnh naây àún thuêìn nùçm úã chñnh khung göî cuãa àöåi nhaâ.

Cûåu thuã mön cuãa "Los Che" àaä thùèng thûâng nhêån xeát rùçng chñnh cuöåc chiïën giûäa Diego Alves vaâ Vicente Guaita laâ nguyïn nhên dêîn àïën sûå thiïëu öín àõnh cuãa àöåi boáng úã muâa giaãi nùm nay. "Töi coá thïí khùèng àõnh sûå öín àõnh êëy àang phuå thuöåc vaâo Diego Alves vaâ Guaita. Giûäa hoå àang laâ möåt cuöåc chiïën vaâ àiïìu naây khiïën cho caác cêìu thuã khaác khöng thïí caãm thêëy thoaãi maái khi chúi boáng àûúåc", Canizares noái trong baâi phoãng vêën trïn kïnh Canal Plus.

ÚÃ cuöëi muâa giaãi nùm ngoaái, cuöåc chiïën àaä àûúåc manh nha sau khi xuêët hiïån nhûäng caånh tranh ngêìm giûäa hai thuã mön naây. Guaita laâ thuã mön kò cûåu vaâ coá tiïëng noái aãnh hûúãng lúán lïn toaân àöåi. Nhûng trong muâa boáng trûúác, thuã thaânh naây dñnh chêën thûúng vaâ àoá laâ cú höåi àïí Diego Alves toãa saáng. Nhûäng maân trònh diïîn choái saáng trûúác Chelsea (úã Champions League) hay Barca vaâ Real giuáp Alves ghi àiïím. Àïën khi Guaita trúã laåi, HLV Unai Emery àaä luön phaãi àau àêìu trong viïåc choån lûåa ai laâ ngûúâi bùæt chñnh cho Valencia.

Àïën muâa giaãi nùm nay, khi Mauricio Pellegrino lïn thay Emery, ngay lêåp tûác öng choån ngûúâi bùæt chñnh laâ Alves. Àêy cuäng laâ àiïìu tûúng àöëi dïî hiïíu búãi xeát vïì mùåt phong àöå, thuã thaânh ngûúâi Brazil öín àõnh hún nhiïìu so vúái Guaita. Ngùåt möåt nöîi, Guaita laåi laâ àöåi phoá úã Valencia. Sau nhiïìu nùm gùæn boá vúái "Bêìy dúi", thuã thaânh naây luön coá àûúåc nhûäng sûå hêåu thuêîn nhêët àõnh tûâ möåt söë àöìng àöåi.

Nïëu chiïëu theo caách lyá giaãi cuãa Canizares thò roä raâng, seä coá nhûäng caái tïn àang cöë tònh "phaá" Alves àïí anh mêët cú höåi bùæt chñnh. Trêån hoâa 3-3 trûúác Deportivo vaâ thêët baåi 0-2 múái àêy trûúác Mallorca àïìu xuêët phaát tûâ nhûäng sai lêìm húá hïnh úã haâng thuã. Àiïìu naây caâng cho thêëy nhûäng phên tñch cuãa Canizares khöng phaãi laâ khöng coá lyá: "Trong thïí thao, sûå àöë kõ ngêìm seä khöng giaãi quyïët àûúåc vêën àïì gò. Àiïìu maâ möåt HLV muöën chñnh laâ sûå öín àõnh trong caã möåt muâa boáng daâi vúái sûå àöë kõ àûúåc haån chïë möåt caách töëi thiïíu. Tuy nhiïn, sûå àöë kõ êëy àaä bùæt àêìu tûâ trêån àêëu vúái Real Madrid".

Nhûäng phên tñch cuãa Canizares chùæc hùèn seä khiïën cho Pellegrino phaãi suy nghô. Nhaâ cêìm quên bõ cho laâ "thiïëu kinh nghiïåm" naây hiïån vêîn chûa thïí tòm ra àûúåc kïë saách naâo àöëi phoá vúái nhûäng êm mûu nöíi loaån ngay trong loâng àöåi boáng cuäng nhû vêën naån chêën thûúng àang aám aãnh hoå. Àêy seä laâ möåt khoá khùn thûåc sûå cho Valenica búãi tñnh àïën thúâi àiïím naây, hoå àang thïí hiïån möåt böå mùåt baåc nhûúåc úã caã hai àêëu trûúâng laâ Liga vaâ Champions League.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.