Bilbao ài tòm chiïën thùæng

The Thao & Van Hoa - - Liga Bbva - Voâng 6 -

Nhû Valencia, Bilbao hiïån cuäng rêët khaát àiïím. Thaây troâ Marcelo Bielsa àang gùåp rêët nhiïìu khoá khùn trong viïåc lêëp àêìy khoaãng tröëng maâ Javier Martinez àïí laåi. Duâ Llorente, möåt cêìu thuã cuäng tûâng nöíi loaån àoâi ra ài, àaä ghi baân nhûng khöng coá nghôa laâ Bilbao àaä coá thïí yïn têm. Trûúác möåt Real Sociedad àang coá dêëu hiïåu vaâo phom, thaách thûác cuãa Bilbao seä khöng hïì nhoã.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.