SERGIO BUSQUETS: CHIÏËN BINH KHÖNG PHÖÍI!

HAÂNG TIÏÌN VÏÅ BARCA Chêën thûúng lûng cuãa Sergio Busquets khöng thûåc sûå nghiïm troång nhû lo ngaåi, vaâ tiïìn vïå 23 tuöíi naây àang têåp luyïån àïí chuêín bõ cho trêån laâm khaách úã Pizjuan. Trêån àêëu vúái chuã nhaâ Sevilla, möåt thûã thaách lúán

The Thao & Van Hoa - - Liga Bbva – Voâng 6 - NGOÅC HUY

Ngaây 13/9/2008, trïn sên nhaâ Camp Nou, Barca cuãa tên HLV Pep Guardiola àaä coá möåt trêån àêëu thêët voång trûúác àöëi thuã Racing. Höm êëy, phuát 70, Messi múã tyã söë cho àöåi chuã nhaâ trïn chêëm 11m, nhûng Racing àaä kõp giaânh laåi möåt àiïím khöng lêu sau àoá. Pep bõ nghi ngúâ vïì nùng lûåc sau khi àûúåc choån thay Rijkaard, vaâ Barca cuäng bõ àùåt dêëu hoãi vïì khaã nùng giaânh danh hiïåu.

Khúãi àêìu cuãa Pep trïn cûúng võ thuyïìn trûúãng taåi Camp Nou quaã thûåc khöng töët, nhûng öng coá caách laâm riïng cuãa mònh, vaâ moåi thûá sau àoá àïìu thaânh cöng rûåc rúä. Möåt trong nhûäng dêëu êën àêåm neát nhêët maâ Pep àïí laåi trong giai àoaån àêìu ngöìi ghïë HLV úã Camp Nou laâ giúái thiïåu Sergio Busquets. Ngaây 13/9 cuãa 4 nùm trûúác, khi Barca chia àiïím vúái Racing, Busquets chñnh thûác ra mùæt vaâ anh àaá troån 90 phuát.

Chaâng trai treã Busquets nhanh choáng chiïëm àûúåc niïìm tin cuãa Pep, vaâ mang àïën nhûäng caãm xuác rêët àùåc biïåt cho caác CÀV cuãa Barca möîi khi anh chúi boáng. ÚÃ Busquets - chaâng trai sinh ra bïn doâng söng Ripoll, núi àûúåc xem laâ khúãi àêìu cho cuöåc caách maång cöng nghiïåp xûá Catalunya tûâ giûäa thïë kyã XVIII - coá nhûäng dêëu hiïåu trûúãng thaânh trûúác tuöíi. Busi khöng phaãi mêîu àaåo diïîn nhû Xavi, khöng coá chêët kyä thuêåt giöëng Iniesta, vaâ caâng khaác biïåt so vúái Messi - nhûäng thïë hïå trûúãng thaânh trûúác anh úã La Masia. Buâ laåi, Busi súã hûäu sûác maånh cuãa möåt chiïën binh, vaâ rêët “quaái”.

Ngöi sao khöng àúåi tuöíi

Busi chiïëm võ trñ chñnh thûác trong àöåi hònh àêìy ngöi sao maâ Pep xêy dûång, trûúác sûå ngúä ngaâng cuãa nhiïìu ngûúâi. Sûå trûúãng thaânh cuãa Busi laâ rêët àaáng ngaåc nhiïn, vò trûúác àoá anh coân rêët xa laå, vúái möåt muâa giaãi khoaác aáo Barca B. Nhiïìu ngûúâi baão rùçng, Pep phaát hiïån vaâ biïën Busi tûâ möåt keã vö danh thaânh ngûúâi huâng úã trung tuyïën cuäng êën tûúång hïåt nhû caách öng biïën Messi thaânh cêy ghi baân töët nhêët lõch sûã Barca.

Trûâ khi dñnh chêën thûúng, Busi luön laâ sûå lûåa choån töët nhêët cuãa Pep úã võ trñ tiïìn vïå trung têm. Nhúâ Busi úã giûäa sên, vai troâ cuãa Xavi, Iniesta vaâ caã Messi nûäa, trúã nïn dïî daâng hún rêët nhiïìu. Caác hêåu vïå cuäng nhêån nhiïìu sûå trúå giuáp tûâ Busi, àïí röìi aáp lûåc giaãm ài roä rïåt. Busquets gêy êën tûúång maånh àïën mûác Del Bosque àaä àûa anh vaâo ÀTQG Têy Ban Nha, vaâ xêy dûång tuyïën giûäa theo àuáng mö hònh cuãa Barca.

Khöng nhiïìu baân thùæng (múái chó 7 lêìn ghi baân cho Barca trong 4 muâa giaãi maâ Pep dêîn dùæt), khöng thûúâng xuyïn thûåc hiïån nhûäng pha kiïën taåo, nhûng Busi thûåc sûå laâ xûúng söëng cuãa Barca. Vai troâ cuãa cêìu thuã 24 tuöíi naây khöng hïì thua keám “nhaåc trûúãng” Xavi. Busi nhû möåt chiïën binh khöng phöíi, vaâ sûác maånh chiïën àêëu cuãa anh àaä taác àöång cûåc lúán àïën caác àöìng àöåi. Ricardo Gallego, möåt cûåu huyïìn thoaåi cuãa... Real, noái vïì Busquets: “Cêåu êëy laâ tiïìn vïå phoâng ngûå töët nhêët lõch sûã Têy Ban Nha. Busi chùèng coá möåt kyä thuêåt àaáng kïí naâo, nhûng cêåu êëy laâ huyïët maåch cuãa nhûäng àöåi boáng maâ mònh thi àêëu, khi luön höî trúå töët cho phoâng ngûå lêîn têën cöng”.

Barca àaä bûúác sang möåt kyã nguyïn múái, nhûng Busi vêîn àoáng möåt vai troâ quan troång. Tûâ àêìu muâa, Barca thûåc hiïån chñnh saách xoay voâng triïåt àïí, vaâ Busi laâ möåt trong söë ñt ngûúâi àaá chñnh thûúâng xuyïn. Busi vúái Messi vaâ Pique laâ nhûäng ngûúâi àaá chñnh 4 trêån La Liga muâa naây. Chó coá Valdes vaâ Alves laâ àaá àuã 5 trêån. Roä raâng, Tito Vilanova hiïíu roä têìm quan troång cuãa Busi, vaâ öng duâng anh möåt caách àïìu àùån.

Àïm nay, úã Pizjuan, núi Barca khúãi àêìu cho tuêìn “Tourmalet”, Busi seä coá trêån thûá 200 trong muâa aáo CLB xûá Catalunya. 24 tuöíi, muâa giaãi thûá 5 vaâ trêån thûá 200, àaáng àïí Busi tûå haâo lùæm chûá!

Busquets àang chúâ àoán trêån thûá 200 cho Barca

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.