MESSI LAÅI ÀÛÚÅC TÖN VINH “MUÄI TÏN VAÂNG” MESSI

The Thao & Van Hoa - - Liga Bbva – Voâng 6 - N.H

ngûúâi àûáng tiïëp theo lêìn lûúåt laâ Falcao (6,1%), Benzema (2,24%).

Nhû vêåy, sau khi khöng àûúåc cöng nhêån chñnh thûác nùm 2010, Messi àaä san bùçng thaânh tñch 3 lêìn giaânh danh hiïåu Onze d’Oro cuãa hai huyïìn thoaåi ngûúâi Phaáp, Michel Platini vaâ Zinedine Zidane.

Danh hiïåu Onze d’Oro coá thïí seä taåo àöång lûåc cho Messi khi anh cuâng caác àöìng àöåi àïën Sevilla. Hiïån taåi, Sevilla àang laâ àöåi coá thaânh tñch thuãng lûúái ñt nhêët La Liga. Sevilla vaâ Malaga - möåt àöåi boáng khaác cuãa xûá Andalucia, múái chó hai lêìn phaãi nhêån baân thua. Ngoaâi ra, Sevilla cuäng àang giaânh chiïën thùæng tuyïåt àöëi sau hai trêån sên nhaâ muâa naây.

Phong àöå tñch cûåc maâ àöåi quên cuãa HLV Michel thïí hiïån tûâ àêìu muâa seä laâ thaách thûác lúán vúái Barca, nhêët laâ trong böëi caãnh maâ Messi vaâ caác àöìng àöåi àöëi mùåt vúái lõch thi àêëu nùång nïì. Sau trêån laâm khaách trïn sên Pizjuan, Barca coân trêån àêëu vúái chuã nhaâ Benfica, vaâ cuöëi tuêìn túái àaä laâ “El Clasico”.

Bïn caånh àöång lûåc tûâ Onze d’Oro, ngûúâi hêm möå Barca coân coá lyá do àïí laåc quan vïì Messi: phong àöå sên khaách. Trong 3 trêån maâ Messi ghi baân úã La Liga muâa naây (àïìu laâ nhûäng cuá àuáp), coá hai lêìn laâ nhûäng trêån àêëu trïn sên àöëi phûúng. Àêìu tiïn laâ cuá àuáp mang vïì chiïën thùæng vêët vaã trûúác Osasuna. Sau àoá, trïn sên cuãa Getafe - trêån àêëu maâ sau möåt nùm Messi múái vaâo sên tûâ ghïë dûå bõ, ngöi sao ngûúâi Argentina lêåp cuá àuáp khaác.

Maânh lûúái Sevilla thûåc tïë cuäng khöng xa laå vúái Messi. Trong lêìn àêìu tiïn Barca laâm khaách úã Pizjuan dûúái thúâi Pep Guardiola, Messi àaä ghi cuá àuáp, giuáp àöåi nhaâ thùæng 3-0. Trong hai trêån gêìn nhêët maâ Barca thùæng úã Pizjuan, Messi cuäng coá nhûäng baân thùæng riïng cuãa mònh.

Trûúác möåt haâng thuã àang gêy êën tûúång maånh úã La Liga, “muäi tïn vaâng” Messi seä tiïëp tuåc chûáng toã àûúåc giaá trõ cuãa mònh?

Messi lêìn thûá ba giaânh Onze d’Oro

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.