Xoay voâng nûäa chûá, Tito?

The Thao & Van Hoa - - Liga Bbva – Voâng 6 -

Trong 5 trêån àêëu úã La Liga tûâ àêìu muâa, Tito Vilanova luön thay àöíi Barca, vaâ chûa coá àöåi hònh naâo àûúåc öng sûã duång hai trêån liïn tiïëp. Àoá coá thïí laâ möåt thay àöíi úã haâng thuã, tuyïën giûäa, hoùåc têën cöng, hoùåc thêåm chñ laâm múái caã 3 tuyïën. Àaä coá 19 cêìu thuã àûúåc Tito sûã duång sau 5 voâng. Trong àoá, Valdes vaâ Alves laâ hai ngûúâi àaá chñnh caã 5 trêån. Coá 3 ngûúâi àaá chñnh 4 trêån, vaâ 8 cêìu thuã khaác xuêët phaát trong àöåi hònh chñnh 3 lêìn.

Trong lõch sûã Barca, Luis Menotti (1983-84) vaâ Johan Cruyff (1988-89) laâ nhûäng HLV àaä xoay voâng àöåi hònh 8 voâng àêìu tiïn cuãa muâa giaãi. Tuy nhiïn, kyã luåc thuöåc vïì Rinus Michels trong muâa 197374, khi öng sûã duång 11 àöåi hònh úã 11 voâng liïn tiïëp. Àêëy cuäng laâ muâa giaãi Barca àùng quang sau 14 nùm chúâ àúåi.

Liïåu Tito seä thûåc hiïån viïåc xoay tua àïën bao giúâ, khi Barca àang àöëi mùåt vúái lõch thi àêëu daây àùåc?

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.