19

The Thao & Van Hoa - - Liga Bbva – Voâng 6 -

Tito Vilanova àaä

sûã duång töíng cöång 19 cêìu thuã sau 5 voâng àêìu

tiïn úã La Liga muâa naây. Trong 5 trêån naây, Tito chûa möåt lêìn giûä nguyïn àöåi hònh

chñnh.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.