52

The Thao & Van Hoa - - Liga Bbva – Voâng 6 -

Töíng söë trêån àêëu nhiïìu nhêët cuãa Busquets trong möåt muâa giaãi laâ 52. Con söë naây diïîn ra trong hai muâa giaãi, 200910 vaâ 2011-12.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.