TÛÂ ÀÖI GIAYÂ BOÃ LAIÅ CUÃA DROGBA VAÂ VAN PERSIE

CUÖÅC CHIÏËN HAÂNG CÖNG Arsenal chñnh laâ àöåi boáng “ûa thñch” nhêët cuãa Didier Drogba khi anh coân chúi úã Premier League, vúái 13 baân thùæng vaâo lûúái Phaáo thuã. Cuäng chûa ai quïn hat-trick cuãa Robin van Persie vaâo lûúái Chelsea, trêån thùæng 5-

The Thao & Van Hoa - - Premier League: Voâng 6 - BAN CÊÌM

Vúái Drogba, Chelsea laâ nöîi khiïëp súå cuãa Arsenal. Caác hêåu vïå cuãa Phaáo thuã, vöën thiïn vïì phaán àoaán hún laâ tranh chêëp, thûúâng khöng thïí theo kõp sûác maånh vaâ khaã nùng caân lûúát kinh khuãng cuãa tiïìn àaåo ngûúâi Búâ Biïín Ngaâ. Trong möåt hïå thöëng àûúåc xêy dûång vûäng chùæc tûâ thúâi kyâ Mourinho, Chelsea têën cöng phuå thuöåc rêët nhiïìu vaâo möåt chên suát cùæm daång Drogba, ngûúâi coá thïí tò àeâ, giûä boáng àïí chúâ caác àöìng àöåi bùng lïn trong caác pha phaãn cöng, àoáng vai troâ möåt traåm trung chuyïín boáng hiïåu quaã, vaâ cuäng coá thïí tûå mònh dûát àiïím nhúâ nhaåy caãm võ trñ vaâ sûå quyïët àoaán. Duâ laâ chúi 4-3-3 hay 4-2-3-1, Chelsea cuäng luön cêìn Drogba, úã caã hai vai troâ, xêy dûång löëi chúi vaâ ghi baân.

Vai troâ cuãa Robin van Persie trong löëi chúi cuãa Arsenal muâa trûúác laâ khöng thêåt sûå nöíi bêåt, nhûng vai troâ ghi baân thò khöng thïí thay thïë, thêåm chñ trong muâa giaãi phi thûúâng êëy, vai troâ ghi baân cuãa anh coân nöíi bêåt hún Drogba trong bêët kyâ muâa naâo chúi cho Chelsea. Tiïìn àaåo ngûúâi Haâ Lan khöng di chuyïín vúái phaåm vi húi boá heåp vaâ àoáng vai troâ möåt ngûúâi laâm tûúâng nhû Drogba, maâ di chuyïín tûå do vaâ phaát hiïån cûåc nhanh caác võ trñ thuêån lúåi àïí ghi baân, àöìng thúâi têån duång rêët töët caác cú höåi. Khaã nùng ghi baân cuãa van Persie muâa trûúác khuãng khiïëp àïën nöîi ngay caã trong nhûäng trêån maâ hïå thöëng thi àêëu cuãa Arsenal vêån haânh rêët töìi, thò anh vêîn ghi baân.

Vò thïë, thay thïë Drogba laâ möåt nhiïåm vuå nan giaãi hún viïåc Arsenal tòm giaãi phaáp thay thïë van Persie, khöng chó vò tiïìn àaåo ngûúâi Haâ Lan múái chó thûåc sûå toãa saáng trong muâa giaãi trûúác, maâ coân búãi Drogba àïí laåi dêëu êën àêåm neát taåi Chelsea úã caã hai vai troâ, ghi baân vaâ xêy dûång löëi chúi.

Khi löëi chúi quan troång hún caá nhên

Hai caá nhên àûúåc kyâ voång seä thay thïë Drogba vaâ van Persie muâa naây laâ Fernando Torres (Chelsea) vaâ Olivier Giroud (Arsenal), nhûng thûåc tïë thò moåi chuyïån khöng diïîn ra àún giaãn nhû thïë vaâ caác giaãi phaáp thay thïë cuãa hai àöåi àaä dêîn àïën nhûäng thay àöíi cuãa caã möåt hïå thöëng thi àêëu.

Hïå thöëng cuãa Chelsea khi coá Drogba laâ möåt hïå thöëng khöng cêìn quaá nhiïìu saáng taåo, nhûng vûäng chaäi, taåo ra möåt aáp lûåc lïn haâng thuã àöëi phûúng caã vïì thïí lûåc vaâ têm lyá. Hïå thöëng cuãa Arsenal muâa trûúác vúái van Persie khöng taåo ra aáp lûåc töët vaâ liïn tuåc lïn haâng thuã àöëi phûúng, nhûng coá thïí khiïën àöëi thuã thiïëu caãnh giaác vaâ caác baân thùæng thûúâng àïën vaâo nhûäng thúâi àiïím rêët bêët ngúâ.

Vúái Drogba, Chelsea chó cêìn caác tiïìn vïå caánh chúi hiïåu quaã khi têën cöng maâ khöng àoâi hoãi sûå saáng taåo cuãa caác tiïìn vïå trung têm. Arsenal muâa trûúác thò luön lêëy van Persie laâm “hoa tiïu”, vaâ moåi àúåt têën cöng hoå phaát àöång, ngay caã nhûäng àöång thaái àaánh laåc hûúáng àöëi thuã, cuäng chó nhùçm àïën muåc àñch laâ àûa boáng cho anh.

Sûå thay àöíi cuãa Chelsea muâa boáng naây laâ àïì cao hún nûäa vai troâ cuãa caác höå cöng, khöng chó laâ caác tiïìn àaåo caánh maånh vïì taåt boáng hay di chuyïín vaâo trung löå vaâ dûát àiïím, maâ laâ nhûäng “söë 10” coá khaã nùng saáng taåo thûåc sûå, laâ Mata vaâ Hazard. Tiïìn àaåo cùæm Torres cuäng khöng phaãi chúi nhû möåt cêìu thuã laâm tûúâng, maâ di chuyïín tûå do hún àïí giuáp cho caác baâi phöëi húåp boáng ngùæn cuãa Chelsea khi têën cöng trún tru hún.

Arsenal thò thay àöíi bùçng caách traãi hûúáng têën cöng ra nhiïìu phña vaâ chia seã troång traách laâm baân cho nhiïìu muäi nhoån hún. Kïët quaã laâ sau hai trêån àêìu tiïn àoáng vai troâ laâm quen vúái hïå thöëng múái, hoå àaä ghi 9 baân trong 3 voâng gêìn àêy úã giaãi Ngoaåi haång, vúái 5 cêìu thuã ghi baân khaác nhau, maâ trong àoá coá caã möåt trung vïå (Laurent Koscielny).

Sûå thiïëu yá tûúãng böåc löå trong thúâi gian gêìn àêy cuãa Hazard coá thïí khiïën hïå thöëng múái thay àöíi cuãa Chelsea muâa naây truåc trùåc, trong khi Arsenal àang laâm khaá töët viïåc cùæt nhoã àöi giaây cuãa van Persie vaâ nheát caác maãnh vaâo giaây cuãa 11 cêìu thuã trïn sên, àïí taåo ra möåt hïå thöëng chia seã traách nhiïåm xêy dûång löëi chúi vaâ laâm baân töët hún.

Àoá coá thïí laâ àiïìu taåo ra sûå khaác biïåt. Nïn nhúá laâ Chelsea phaãi thay thïë möåt ngûúâi àaä taåo ra rêët nhiïìu “thoái quen” têën cöng cho caã àöåi trong hún nûãa thêåp kyã, coân Arsenal chó cêìn thay thïë möåt tiïìn àaåo chó thûåc sûå toãa saáng muâa boáng trûúác, vúái möåt hïå thöëng àaä vêån haânh töëi àa àïí phuåc vuå cho riïng anh.

Drogba (traái) vaâ van Persie (phaãi) àïìu àaä ra ài, vaâ Chelsea lêîn Arsenal seä phaãi tòm caách àïí thñch ûáng vúái hïå thöëng khöng coá hoå

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.