22

The Thao & Van Hoa - - Premier League Voâng 6 -

Tñnh trong khuön khöí Premier League, M.U àaä bêët baåi 22 trêån liïn tiïëp trûúác Tottenham (17 thùæng, 5 hoâa).

Kïí tûâ àêìu muâa, M.U àaá khöng hay, nhûng laåi may. Trong 6 chiïën thùæng liïn tiïëp cuãa hoå thò coá àïën... 5 trêån khöng thûåc sûå thuyïët phuåc. ÚÃ Old Trafford töëi nay, trûúác möåt àöëi thuã ûa thñch laâ Tottenham, thêìy troâ Sir Alex seä phaãi trònh diïîn möåt böå mùåt khaác.

Taåi Anh muâa naây, khöng coá àöåi naâo súã hûäu chuöîi chiïën thùæng daâi nhû M.U. Kïí tûâ sau thêët baåi 0-1 trûúác Everton höm 20/08, hoå cûá ra sên laâ thùæng. Giaânh 12 àiïím troån veån sau 4 voâng Premier League, khúãi àêìu chiïën dõch Champions League bùçng chiïën thùæng trûúác Galatasaray vaâ duâ chó tung àöåi hònh dûå bõ, hoå vêîn àaánh baåi Newcastle taåi voâng 3 cuáp Liïn àoaân. Vïì mùåt caá nhên, van Persie àang laâ chên suát dêîn àêìu danh saách laâm baân taåi Premier League vúái 5 baân thùæng.

Song nhûäng con söë khöng phaãi luác naâo cuäng phaãn aánh àuáng sûác maånh cuãa möåt àöåi boáng. Ngoaåi trûâ ba àiïím trûúác Wigan (4-0), M.U àïìu giaânh chiïën thùæng vúái tyã söë saát nuát, duâ hoå vêîn chûa phaãi gùåp nhûäng àöëi thuã maånh nhêët (Chelsea, Arsenal, Man City). Nhêån 6 baân thua sau 5 voâng, M.U àang coá haâng thuã töìi nhêët úã töëp 5 Premier League. Vaâ vúái viïåc hïå thöëng phoâng ngûå àang bõ taân phaá búãi cún baäo chêën thûúng (Vidic, Phil Jones, Smalling ), khoá khùn caâng chöìng chêët lïn böå àöi Rio - Evans, nhêët laâ khi nhûäng cêìu thuã treã nhû Michael Keane vaâ Scott Wootton àaä cho thêëy coân lêu múái àuã têìm àaá àöåi möåt. Àoá khöng phaãi haânh trang töët nhêët àïí bûúác vaâo chùång Tourmalet sùæp túái, vúái nhûäng trêån àêëu àêìy khoá khùn trûúác Chelsea (2 trêån) vaâ Arsenal.

Chiïën thùæng 2-1 ngay taåi Anfield àaä phaãn aánh böå mùåt cuãa M.U muâa naây: khöng hay, nhûng may. Hoå bõ àöëi phûúng aáp àaão vïì thïë trêån, cuäng nhû söë cú höåi, nhûng laåi àûúåc hûúãng lúåi tûâ nhûäng quyïët àõnh gêy tranh caäi cuãa troång taâi. Tûâ àêìu muâa, cuäng chùèng coá àöåi naâo àûúåc thöíi phaåt àïìn nhiïìu nhû hoå (4 lêìn), nhûng vúái viïåc àaá hoãng 3 quaã trong söë àoá, chêëm 11m coá veã àang laâ möåt nöîi aám aãnh àöëi vúái thêìy troâ Sir Alex.

Tottenham coá xûáng àaáng àûúåc coi laâ möåt àöëi thuã lúán? Xeát vïì àùèng cêëp, chùæc chùæn hoå khöng àûúåc àaánh giaá cao bùçng Man City, Chelsea hay Arsenal, nhêët laâ khi khöng coân Luka Modric vaâ van der Vaart. Duâ vêåy, vúái möåt Defoe beán nhoån trïn haâng cöng, cuâng àöi caánh Bale - Lennon, Spurs vêîn laâ möëi lo cuãa bêët cûá haâng phoâng ngûå naâo. Nhûäng chiïën thùæng trûúác Reading, QPR, Carlisle Utd,

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.