5

The Thao & Van Hoa - - Premier League Voâng 6 -

Van Persie rêët coá duyïn haânh haå Spurs. Trong 6 trêån gêìn nhêët gùåp àöåi boáng naây, tiïìn àaåo ngûúâi Haâ Lan ghi 5 baân, vaâ kiïën taåo 4.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.