200

The Thao & Van Hoa - - Premier League Voâng 6 -

Nïëu nöí suáng àïm nay, Jermain Defoe seä chaåm cöåt möëc 200 baân thùæng trong sûå nghiïåp. Sau 12 nùm sûå nghiïåp, anh àaä ghi 19 baân cho Bournemouth, 41 baân cho West Ham, 17 cho Portsmoth, vaâ àùåc biïåt laâ 122 baân cho Tottenham.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.