TÊTË CAÃ TRONG CAÁI VAYÁ

The Thao & Van Hoa - - Front Page -

Coá lêìn vaâo baãn, vaâi cö gaái thñch chuåp aãnh, beân lêåp tûác thay vaáy aáo. Hoå àûáng trong nhaâ saân, trûúác mùåt chuáng töi, keáo vaáy truâm lïn àêìu. Hònh chuyïín àöång trong caái vaáy àoá coá thïí saánh nhû xem caác àöång taác nhên vêåt trong tranh Tö Ngoåc Vên veä phuå nûä.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.