MÖÅT VÒ TÊËT CAÃ, TÊËT CAÃ VÒ MÖÅT!

AVG ÀÏÌ NGHÕ CAÁC ÀÚN VÕ TRUYÏÌN HÒNH HÚÅP TAÁC MUA BAÃN QUYÏÌN GIAÃI ANH Gêìn nûãa nùm sau khi thöng baáo nhûúång laåi baãn quyïìn caác giaãi boáng àaá chuyïn nghiïåp cho VPF vúái giaá 0 àöìng, AVG xuêët hiïån trúã laåi úã möåt sûå kiïån rêët àaáng chuá

The Thao & Van Hoa - - Boáng Àaá Trong Nûúác - HOAÂNG HUY

Nhû TT&VH àaä phên tñch úã nhûäng söë baáo vûâa qua, vêën àïì baãn quyïìn truyïìn hònh boáng àaá quöëc tïë úã Viïåt Nam, cuå thïí laâ giaãi Ngoaåi haång Anh, àaä trúã nïn rêët àaáng baáo àöång, vaâ nïëu chuáng ta khöng súám tòm ra giaãi phaáp àïí xoaá boã tònh traång “gaâ nhaâ àaá nhau cho ngûúâi ngoaâi hûúãng lúåi” nhû mêëy nùm qua thò seä coá ngaây chi phñ àïí theo doäi boáng àaá quöëc tïë trïn truyïìn hònh vûúåt qua khaã nùng thanh toaán cuãa söë àöng ngûúâi hêm möå vaâ luác êëy thò caác Àaâi truyïìn hònh vaâ hïå thöëng truyïìn hònh traã tiïìn chó coân biïët khoác dúã mïëu dúã vúái nhûäng giaãi boáng àaá quöëc tïë maâ hoå chi ra haâng chuåc triïåu USD àïí mang vïì maâ thöi.

Trong thúâi buöíi buâng nöí thöng tin nhû hiïån nay, viïåc caác àún võ saãn xuêët truyïìn hònh úã Viïåt Nam trûåc tiïëp cûã àaåi diïån laâm viïåc vúái BTC giaãi Ngoaåi haång Anh àïí thûúng thaão mua têån göëc moán ùn tinh thêìn hêëp dêîn naây thûåc sûå chùèng coá gò phûác taåp, búãi truyïìn hònh bêy giúâ khöng chó coá boáng àaá, maâ coân coá phim aãnh, ca nhaåc, game show vaâ hêìu hïët trong söë àoá àïìu mua baãn quyïìn tûâ nûúác ngoaâi. Baãn thên möåt ngûúâi trong cuöåc laâ PGÀ VTC Vuä Quang Huy khi traã lúâi TT&VH ngaây 28/9 vûâa qua cuäng xaác nhêån chuáng ta hoaân toaân coá thïí thûúng thaão trûåc tiïëp vúái àún võ thûåc sûå súã hûäu baãn quyïìn àïí giaãm thiïíu chi phñ töëi àa.

Noái khöng vúái trung gian

Cêu hoãi àùåt ra úã àêy laâ taåi sao chuáng ta laåi khöng trûåc tiïëp laâm àiïìu àoá, maâ cûá phaãi chõu mua vúái giaá cùæt cöí qua trung gian nhû hún 10 nùm qua, vaâ túái mûác àïí möåt nhaâ phên phöëi nûúác ngoaâi nhû MP&Silva àûa ra lúâi àïì nghõ “khiïëm nhaä” laâ caác àaâi, hïå thöëng truyïìn hònh traã tiïìn taåi Viïåt Nam khöng nïn caånh tranh vúái MP&Silva trong viïåc tham gia cuöåc àêëu giaá do BTC Premier League thûåc hiïån, vaâ haäy àïí MP&Silva àûáng ra laâm àaåi diïån röìi sau àoá nïëu mua àûúåc seä phên phöëi laåi cho caác àaâi vaâ hïå thöëng truyïìn hònh traã tiïìn taåi Viïåt Nam.

Taåi sao möåt cöng ty 100% nûúác ngoaâi nhû MP&Silva laåi coá quyïìn yïu cêìu àûáng ra laâm àaåi diïån cho truyïìn hònh Viïåt Nam úã möåt cuöåc àêëu giaá baãn quyïìn coá phaåm vi quöëc tïë, trong khi leä ra àêy laâ nhiïåm vuå àûúng nhiïn cuãa caác àún võ truyïìn hònh Viïåt Nam àïí baão vïå lúåi ñch cuãa chñnh mònh cuäng nhû lúåi ñch cuãa nhûäng khaách haâng maâ hoå àang phuåc vuå. MP&Silva chó laâ möåt doanh nghiïåp nûúác ngoaâi vúái triïët lyá chuã àaåo laâ mûu cêìu lúåi nhuêån caâng nhiïìu caâng töët, nïn àûâng ai hy voång vaâo viïåc hoå seä àêëu tranh cho quyïìn lúåi cuãa ngûúâi hêm möå Viïåt Nam bùçng caách tröí hïët taâi nghïå àaâm phaán vúái BTC giaãi Ngoaåi haång Anh àïí mua baãn quyïìn giaãi Ngoaåi haång Anh vúái giaá thêëp nhêët coá thïí röìi phên phöëi laåi vúái giaá ûu àaäi cho caác àún võ truyïìn hònh Viïåt Nam.

Theo thöng lïå úã caác cuöåc àêëu giaá baãn quyïìn giaãi Ngoaåi haång Anh, bêët kyâ möåt phaáp nhên Viïåt Nam hay nûúác ngoaâi naâo àïìu coá thïí tham gia àêëu giaá, caác Àaâi truyïìn hònh, haäng cung cêëp dõch vuå truyïìn

Liïn minh truyïìn hònh Viïåt Nam hay 200% cú höåi chiïën thùæng

Xeát theo caác tiïu chñ kïí trïn cuãa BTC giaãi Ngoaåi haång Anh thò nïëu thûåc sûå coá möåt liïn minh truyïìn hònh Viïåt Nam vúái sûå goáp mùåt cuãa VTV, VTC, HTV TP.HCM, HTV Haâ Nöåi, Cöng ty Truyïìn hònh Caáp Saigontourist, Cöng ty TNHH Möåt thaânh viïn Truyïìn hònh Caáp Viïåt Nam, Cöng ty TNHH Truyïìn hònh söë vïå tinh Viïåt Nam vaâ AVG nhû àïì nghõ maâ AVG gûãi cho caác àún võ naây vaâo ngaây 28/ 9 vûâa qua thò liïn minh naây seä coá ûu thïë aáp àaão so vúái MP&Silva, vaâ cú höåi chiïën thùæng cuãa liïn minh naây trong cuöåc àêëu giaá mua baãn quyïìn giaãi Ngoaåi haång Anh gêìn nhû seä laâ 200% chûá khöng phaãi 99% nhû MP&Silva tûå nhêån vïì cú höåi chiïën thùæng cuãa hoå.

Tuy nhiïn, vêën àïì laâ caác àún võ truyïìn hònh Viïåt Nam phaãi thêåt sûå coá thiïån chñ húåp taác cuâng nhau, khöng bïn naâo “ài àïm” vúái nhûäng nhaâ phên phöëi trung gian nhû MP&Silva hoùåc BTC giaãi Ngoaåi haång Anh àïí tòm caách súã hûäu àöåc quyïìn baãn quyïìn giaãi Ngoaåi haång Anh. Chó khi naâo caác àún võ truyïìn hònh Viïåt Nam àaåt àûúåc sûå nhêët trñ cao àöå bùçng caã vùn baãn cuäng nhû haânh àöång cuå thïí trong vêën àïì húåp taác mua baãn quyïìn giaãi Ngoaåi haång Anh vaâ caã möåt söë giaãi boáng àaá quöëc tïë àaáng chuá yá khaác thò luác àoá nhûäng trung gian nûúác ngoaâi nhû MP&Silva múái hïët àêët söëng úã Viïåt Nam, vaâ nhúâ thïë lúåi ñch cuãa Nhaâ nûúác, doanh nghiïåp vaâ ngûúâi dên múái cuâng àûúåc baão àaãm.

Nïëu caác àún võ truyïìn hònh húåp taác thaânh cöng àïí mua àûúåc baãn quyïìn giaãi Ngoaåi haång Anh vúái giaá thêëp nhêët coá thïí thò sau àoá caác àún võ seä tiïëp tuåc hoåp baân àïí phên chia goái baãn quyïìn naây sao cho thêåt húåp lyá, tuyâ vaâo nhu cêìu vaâ nùng lûåc saãn xuêët cuãa tûâng àún võ, vò BTC giaãi Ngoaåi haång Anh quy àõnh àún võ naâo giaânh chiïën thùæng trong cuöåc àêëu giaá baãn quyïìn truyïìn hònh giaãi Ngoaåi haång Anh coá thïí àöåc quyïìn phaát soáng hoùåc phên phöëi laåi cho caác Àaâi truyïìn hònh, haäng cung cêëp dõch vuå truyïìn hònh traã tiïìn khaác.

Giaãi ngoaåi haång Anh seä àïën gêìn vúái ngûúâi hêm möå Viïåt Nam nïëu caác Àaâi truyïìn hònh biïët húåp taác vò lúåi ñch chung

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.