SHB.ÀN KHÖNG PHUÅC KHI BÕ LOAÅI

HLV thuã mön cuãa SHB.ÀN coá lyá do àïí bûåc tûác trong phoâng hoåp baáo vò theo öng Thuêìn, troång taâi àaä àeâ ngûãa àöåi boáng cuãa öng ra maâ bùæt. Ninh Thuêån àûúng nhiïn laâ àöåi hûúãng lúåi tûâ nhûäng quyïët àõnh cuãa troång taâi chñnh Àinh Haãi Dû

The Thao & Van Hoa - - Boáng Àaá Trong Nûúác -

“Khöng thïí chêëp nhêån àûúåc möåt giaãi treã maâ troång taâi bùæt nhû thïë àûúåc. Giaãi treã maâ thïë naây thò laâm sao maâ boáng àaá Viïåt Nam phaát triïín àûúåc. Nïëu thua vïì chuyïn mön thò chuáng töi chêëp nhêån nhûng nïëu thua vò troång taâi thò khöng coân gò àïí noái. Giaãi boáng àaá muöën àeåp thò phaãi coá cöng bùçng. Chuáng töi khöng thïí àaá boáng àaá àeåp khi múái 10 phuát àêìu àaä mêët ngûúâi dêîn àïën vúä trêån. Trêån àêëu höm nay laâ trêån àêëu cuãa troång taâi maâ thöi. Ai cuäng thêëy troång taâi àaä thiïn võ rêët nhiïìu cho chuã nhaâ...”. HLV Voä Phûúác khöng dûå hoåp baáo sau trêån thua cuãa SHB.ÀN maâ nhûúâng quyïìn cho HLV thuã mön Nguyïîn Àònh Thuêìn cuãa àöåi traã lúâi phoáng viïn. Öng Thuêìn khöng giêëu àûúåc bûác xuác vïì caách àöåi boáng cuãa mònh bõ bêåt baäi khoãi giaãi nùm nay chó sau 3 trêån àêìu.

Trong thïë trêån chuã nhaâ buöåc phaãi thùæng àöåi khaách tûâ 2 baân trúã lïn múái coá veá vaâo baán kïët, caác CÀV àaä nïm chêåt SVÀ Ninh Thuêån, taåo ra möåt sûác eáp khöng hïì nhoã vúái àöåi khaách vaâ caã töí troång taâi àiïìu haânh trêån àêëu. Thïë nïn, viïåc troång taâi chñnh Haãi Dûúng chõu sûác eáp tûâ khaán àaâi laâ coá thêåt. Ngay tûâ àêìu trêån, àaä coá vaâi tònh huöëng öng Dûúng bùæt coá lúåi cho chuã nhaâ nhûng têët thaãy cuäng khöng coá gò quaá to taát khi àoá àaä laâ chuyïån bêët thaânh vùn. Song tònh huöëng gêy uêët ûác àónh àiïím cuãa àöåi khaách maâ theo hoå, àoá laâ nguyïn nhên dêîn àïën viïåc bõ loaåi laâ chiïëc theã vaâng thûá hai maâ Hûäu Tuêën phaãi nhêån chó trong khoaãng chûa àêìy 20 phuát coá mùåt trïn sên. Chiïëc theã coá phêìn nùång tay cuãa troång taâi Haãi Dûúng vò caách àoá vaâi phuát, hêåu vïå cuãa SHB.ÀN àaä nhêån möåt theã vaâng vò löîi keáo aáo. Coân trong tònh huöëng nhêån theã vaâng thûá hai, Hûäu Tuêën cuäng vaâo boáng khöng quaá thö baåo vúái àöëi thuã.

Àoá laâ quan saát cuãa ngûúâi theo doäi trêån àêëu. Coân öng Thuêìn thò cho rùçng troång taâi àaä sai hoaân toaân khi phaåt nhêìm Hûäu Tuêën. Vò theo öng, tònh huöëng phaåm löîi sau laâ cuãa Minh Têm nhûng Hûäu Tuêën vêîn bõ troång taâi “tùång” thïm möåt theã nûäa àïí rúâi sên. Mêët ngûúâi, SHB.ÀN chõu leáp vïë vaâ vúä trêån trong hiïåp 2.

Khöng phuã nhêån caái lyá cuãa öng Thuêìn vïì chiïëc theã àoã maâ troång taâi Haãi Dûúng ruát ra cho Hûäu Tuêën àaä aãnh hûúãng trûåc tiïëp àïën kïët quaã trêån àêëu nhûng viïåc SHB.ÀN tûác tûúãi xaách va li vïì nhaâ súám coá phêìn löîi khöng nhoã cuãa têåp thïí naây. Àûúåc xem laâ “öng keå” úã nhûäng giaãi àêëu treã, cuâng vúái Thïí Cöng vaâ SLNA thò Àaâ Nùéng laâ àöåi boáng tûâng 3 lêìn àùng quang úã giaãi àêëu naây. Thïë nhûng, duâ nùæm trong tay ûu thïë cuãa möåt àöåi àêìu baãng vaâ coá nhiïìu ûu thïë nhêët àïí loåt vaâo baán kïët nhûng SHB.ÀN chó thïí hiïån àûúåc mònh trong khoaãng 20 phuát àêìu trêån. Sûå cuöìng nhiïåt cuãa caác CÀV Ninh Thuêån khiïën nhûäng àöi chên caác hoåc troâ HLV Voä Phûúác nhû àeo chò. Hoå chó taåo ra khöng quaá 3 cú höåi nguy hiïím trong caã hiïåp àêìu, trong àoá coá möåt baân thùæng gúä hoâa cuãa Vùn Lai. Tû tûúãng cêìm hoâa àaä khiïën SHB.ÀN luáng tuáng khöng daám aâo lïn thûåc hiïån caác àúåt phaãn cöng duâ rùçng nïëu thua caách biïåt möåt baân hoå vêîn coá veá ài tiïëp vaâ Ninh Thuêån dïî húã sûúân vò nön noáng coá baân thùæng.

Vò leä àoá, tûâ giûäa sên, àöåi trûúãng Duy Thanh chó laâm möåt àöång taác nhoã àaä loaåi boã hêåu vïå SHB.ÀN àïí tung cuá suát nhû

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.