TÑNH KÏË THÛÂA

The Thao & Van Hoa - - Boáng Àaá Trong Nûúác - CCKM

“Möåt ÀTQG nhêët thiïët phaãi taåo àûúåc möåt böå khung öín àõnh nhûng song song vúái noá buöåc phaãi coá tñnh kïë thûâa. Töi haånh phuác khi ngay luác naây, töi àang coá trong tay thïë hïå nhûäng cêìu thuã taâi nùng vúái rêët nhiïìu ngûúâi àang bûúác vaâo àöå chñn”, HLV Phan Thanh Huâng chia seã.

Cêìu thuã cao niïn nhêët trong àöåi hònh ÀT Viïåt Nam úã àúåt têåp trung naây laâ Viïåt Thùæng (sinh nùm 1981), trong khi treã nhêët laâ Vùn Quyïët (1991, theo giêëy túâ). Gêìn nhû laâ sûå lùåp laåi so vúái ÀT Viïåt Nam nùm 2002, khi cûåu HLV trûúãng Calisto khi êëy àaä goåi tïn nhûäng cêìu thuã àöi mûúi nhû Minh Phûúng, Taâi Em, àïí saát caánh cuâng caác àaân anh Huyânh Àûác, Vùn Syä hún hoå àïën chuåc tuöíi.

Tuy nhiïn, thuêån lúåi hún vúái võ tûúáng hoå Phan luác naây laâ têët caã caác cêìu thuã àûúåc triïåu têåp àïìu àang chúi boáng àónh cao, khöng coá caái tïn naâo tûâ haång Nhêët. Baãn thên ngûúâi treã Vùn Quyïët cuäng àaä laâ truå cöåt cuãa HN.T&T tûâ àöi ba nùm nay, chinh phuåc haâng loaåt caác danh hiïåu caá nhên lêîn têåp thïí röìi.

Cuäng giöëng nhû caác trûúâng húåp cuãa Thaânh Lûúng (2008) hay Thanh Hûng, Troång Hoaâng (2009), Vùn Quyïët àûúåc “ngûãi” khöng khi ÀT lúán (khöng phaãi caác ÀT “U”) tûâ khi coân khaá treã (2011). Quyïët àaä thñch nghi rêët nhanh vaâ sùén saâng caånh tranh soâng phùèng suêët chúi chñnh vúái caác àaân anh.

Nhûng HLV Phan Thanh Huâng coá caái lyá cuãa mònh àïí “nhöët” Quyïët trïn bùng ghïë dûå bõ, trong ñt nhêët 4 trêån giao hûäu quöëc tïë thúâi gian qua cuãa ÀT Viïåt Nam. “Quyïët treã vaâ tiïìm êín khaã nùng buâng nöí, nïn phaãi duâng cêåu êëy àuáng caách vaâ àuáng luác”, öng Huâng traách àïì cêåp àïën sûå thûâa mûáa úã tuyïën 2.

Àöìng quan àiïím vúái HLV Phan Thanh Huâng, giúái quan saát cho rùçng ÀT Viïåt Nam àaä, àang vaâ seä àûúåc hûúãng lúåi tûâ lûáa cêìu thuã 84 – 85 (vúái Minh Àûác, Cöng Vinh laâ nhûäng tiïu biïíu) bùæt àêìu bûúác vaâo àöå chñn, cuâng nhûäng vïå tinh 87 – 88 (Thanh Hûng, Thaânh Lûúng, Troång Hoaâng...) xung quanh.

Vúái tiïu chñ laâm chiïën thuêåt coá cùn cú, trong àoá àïì cao sûå kïë thûâa, cuäng nhû tñnh öín àõnh, HLV Phan Thanh Huâng vaâ cöång sûå thêåm chñ coân àùåt “tham voång”: Muöën ÀT Viïåt Nam laâ möåt gia àònh lúán. “Chó coá khöng khñ gia àònh múái coá thïí haân gùæn têët caã laåi vúái nhau”, trúå lyá HLV Nguyïîn Vùn Syä tûâng phaát biïíu nhû thïë.

Ngaây mai, ÀT Viïåt Nam seä bûúác vaâo chu kyâ têåp luyïån rêët nùång àïí nêng cao thïí lûåc taåi phöë biïín Nha Trang. Bêìu khöng khi rêët tûúi múái, höì húãi trong loâng caác cêìu thuã vaâ noá laâ biïíu hiïån tñch cûåc cho thò tûúng lai, vúái àñch àïën laâ AFF Suzuki Cup 2012 vaâo cuöëi nùm.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.