SAÁNG KIÏËN HAY TÖËI KIÏËN?

The Thao & Van Hoa - - Vff Tiïëp Tuåc Caãi Töí Ban Troång Taâi - NGOÅC HOÂA TRÛÚÃNG BAN TROÅNG TAÂI DÛÚNG VUÄ LÊM:

Viïåc thaânh lêåp Ban troång taâi vöën rêët khoá khùn vaâ töën nhiïìu giêëy mûåc cuãa dû luêån, nay VFF tiïëp tuåc coá chuã trûúng xaáo tröån laåi nhên sûå ban naây vúái xu hûúáng treã hoáa. Quyïët àõnh àoá laâ saáng kiïën hay töëi kiïën? àûa öng Dûúng Vuä Lêm lïn laâm Trûúãng BTT. Theo hoå, Trûúãng BTT phaãi laâ UÃy viïn BCH VFF nhû quy àõnh cuãa FIFA vaâ AFC. Öng Lêm laâ ngûúâi hiïìn laânh nhûng cuäng phaãi nhòn thùèng thûåc tïë, öng khöng xuêët thên tûâ troång taâi hay àõa haåt troång taâi. Ngay caã thûåc tïë nùæm roä moåi ngoác ngaách cuãa “ma trêån” àöåi nguä cêìm cên naãy mûåc trong nûúác, öng Lêm cuäng coân phaãi chaåy theo nhiïìu võ. Öng Lêm truáng cûã, àún giaãn vò VFF “thñch öng” nïn caác ûáng cûã viïn khaác duâ coá kinh nghiïåm, gioãi chuyïn mön nhûng khöng coá caái maác UÃy viïn BCH VFF!

Giúâ àêy, VFF laåi àûa quy àõnh cuãa FIFA ra àïí taái cêëu truác laåi BTT. Chùèng biïët, coá phaãi laâ quy àõnh thêåt sûå cuãa hai töí chûác cêëp cao kia khöng hay laâ chuã trûúng riïng cuãa VFF hoùåc laâ do möåt “saáng kiïën” cuãa ai àoá tham mûu cho Thûúâng trûåc VFF.

Thöng thûúâng, laänh àaåo chuã chöët cuãa BTT phaãi laâ chuyïn gia coá uy tñn vïì chuyïn mön, àaåo àûác vaâ nhêët laâ phaãi giaâu kinh nghiïåm. Ngay caã phoâng àiïìu haânh troång taâi FIFA, AFC cuäng àûa ra yïu cêìu àoá.

“Nöåi soi” Ban troång taâi sau möåt nùm

Duâ öng Dûúng Vuä Lêm laâ tay ngang, nöåi tònh BTT möåt nùm qua chûa hùèn thöëng nhêët nhûng nhòn chung hoaåt àöång cuãa ban naây cuäng àaä àïí laåi dêëu êën nhêët àõnh so vúái HÀTT QG trûúác àêy. Vêîn phaãi thûâa nhêån möåt àiïìu, cöng taác trong taâi muâa giaãi 2012 àaä töët hún so vúái nhûäng nùm trûúác. Khöng coá vuå viïåc naâo nöíi cöåm, gêy bûác xuác dû luêån theo kiïíu “àeâ ngûãa” haåi àöåi boáng coá chuã àñch nhû trûúâng húåp TT Trêìn Cöng Troång, Nguyïîn Vùn Quyïët úã muâa boáng 2011. Àúâi söëng cuãa àöåi nguä TT àaä àûúåc caãi thiïån roä neát, taåo sûå yïn têm cho hoå chñ thuá vúái nghïì.

Chó sau möåt nùm thaânh lêåp, BTT khöng thïí töët lïn ngay. Cöng taác TT luön nhûác nhöëi tûâ thúâi bao cêëp àïën nay nïn viïåc mang àïën neát tûúi maát, thay àöíi àöåt biïën vïì chêët cho àöåi nguä cêìm cên naãy mûåc, dûát khoaát BTT phaãi coá thïm thúâi gian. Viïåc öín àõnh mùåt töí chûác vêîn cêìn àûúåc chuá troång úã töí chûác naây.

Vêåy nhûng, khöng hiïíu sao VFF laåi coá chuã trûúng khaá “kyâ laå” nhû trïn. Coá thïí àoá laâ möåt duång yá maâ thúâi gian seä traã lúâi.

Theo quan àiïím cuãa töi, nhên sûå laänh àaåo chuã chöët cuãa Ban troång taâi cêìn phaãi laâ ngûúâi coá trònh àöå chuyïn mön cao, phaãi coá àaåo àûác, uy tñn vaâ têm saáng, hïët mònh vò sûå phaát triïín cuãa boáng àaá Viïåt Nam vaâ chêët lûúång cuãa troång taâi noái riïng.

“Chuã trûúng treã hoáa lûåc lûúång BTT cuãa VFF khöng phaãi khöng coá lyá, khi noá tùng thïm àöång lûåc, sûác saáng taåo cho töí chûác. Nhûng mùåt traái cuãa vêën àïì àoá laâ dïî gêy ra luöìng tû tûúãng àöëi lêåp, thêåm chñ chöëng laåi nhau khöng cêìn thiïët giûäa caái cuä vaâ caái múái.

Cöng taác troång taâi àaä coá nhiïìu tñn hiïåu tñch cûåc nhûng VFF vêîn muöën caãi töí möåt caách maånh meä. AÃnh: Kim Ngoåc

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.