VIÏÅT NAM CHAÅY ÀUA ÀÙNG CAI ASIAD 2019 PHAIÁ ÀOANÂ OCA THÕ SATÁ TRONG TUÊNÌ TÚIÁ

The Thao & Van Hoa - - Thïí Thao Trong Nûúác - HIÏÌN ANH

Theo thöng baáo múái nhêët cuãa Höåi àöìng UÃy ban Olympic chêu AÁ (OCA), tûâ ngaây 1 àïën 9/10, phaái àoaân cöng taác cuãa töí chûác naây seä àïën thõ saát nhûäng àiïìu kiïån töí chûác cuãa 3 thaânh phöë àang chaåy àua àùng cai Asiad 2019 àoá laâ Haâ Nöåi (Viïåt Nam), Dubai (Haân Quöëc) vaâ Surabaya (Indonesia).

Phaái àoaân cöng taác do Phoá chuã tõch OCA, Syed Arif Hasan, Chuã tõch Hiïåp höåi Olympic Pakistan dêîn àêìu seä àaánh giaá khaã nùng töí chûác cuãa 3 thaânh phöë xin àùng cai vaâ àêy laâ cú súã quan troång àïí OCA àûa ra quyïët àõnh choån thaânh phöë naâo àùng cai Asiad 18 nùm 2019 taåi phiïn hoåp toaân thïí vaâo ngaây 8/11 túái. Vúái kinh nghiïåm töí chûác thaânh cöng SEA Games 22 nùm 2013 vaâ Asian Indoor Games nùm 2009, Viïåt Nam àûúåc àaánh giaá cao úã kinh nghiïåm töí chûác caác sûå kiïån thïí thao quöëc tïë cuãa khu vûåc vaâ chêu luåc. Tuy nhiïn, Dubai (UAE) vaâ Surabaya (Indonesia) cuäng coá nhûäng àiïìu kiïån tûúng àöëi töët vaâ hûáa heån seä coá cuöåc caånh tranh quyïët liïåt cuâng Haâ Nöåi (Viïåt Nam).

Trûúác àoá, sau khi trònh àïì aán xin àùng cai Asiad 2019 vaâ àûúåc Thuã tûúáng Chñnh phuã àöìng yá, UÃy ban Olympic Viïåt Nam àaä gûãi höì sú lïn Höåi àöìng UÃy ban Olympic chêu AÁ. Cuäng theo tñnh toaán cuãa UÃy ban Olympic Viïåt Nam, àïí töí chûác Asiad 2019, Viïåt Nam seä chó phaãi boã ra chûâng 150 triïåu USD. Ngoaâi Thuã àö Haâ Nöåi seä diïîn ra caác mön thi àêëu chñnh, töí chûác lïî khai maåc vaâ bïë maåc, caác àõa phûúng khaác nhû Quaãng Ninh, Bùæc Giang, Ninh Bònh, Nam Àõnh, Thaái Bònh, Haâ Nam, Phuá Thoå, Vônh Phuác, Tuyïn Quang, Haãi Phoâng cuäng seä àûúåc tham gia töí chûác caác mön thi àêëu. Caác tónh naây hiïån àïìu àaä coá nhaâ thi àêëu àûúåc àêìu tû trang thiïët bõ hiïån àaåi tûâ SEA Games 22.

Trong quy hoaåch àûúåc Chñnh phuã chó àaåo, Haâ Nöåi seä daânh riïng 200 ha taåi khu vûåc Cöí Loa àûúåc goåi laâ khu thïí thao Asiad vaâ Olympic Haâ Nöåi. Ngoaâi ra, seä coá khoaãng 50 ha xêy dûång laâng VÀV úã ngoaåi thaânh Haâ Nöåi. Cuâng vúái 247 ha úã Myä Àònh, têët caã caác cú súã vêåt chêët tûâ SEA Games 22, AIG 3, Viïåt Nam tûå tin seä töí chûác àûúåc Asian Games 18 nùm 2019.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.