Tiïënën Minh laåiåi vö àõch toaânân quöëcëc

The Thao & Van Hoa - - Thïí Thao Trong Nûúác - HAÂN ÀAN

Sau 6 ngaây tranh taâi söi nöíi, giaãi cêìu löng caá nhên toaân quöëc 2012 àaä kheáp laåi vúái caác trêån chung kïët vaâo töëi 28/9. Thïm möåt lêìn nûäa, TP.HCM laåi khùèng àõnh võ thïë gêìn nhû tuyïåt àöëi cuãa mònh bùçng viïåc giaânh 3 trïn töíng söë 4 chûác vö àõch trong ngaây thi àêëu cuöëi cuâng.

Trêån chung kïët àún nam laâ cuöåc àêëu giûäa hai tay vúåt maånh nhêët Viïåt Nam hiïån nay laâ Nguyïîn Tiïën Minh/Nguyïîn Hoaâng Nam vaâ möåt lêìn nûäa, Tiïën Minh laåi chûáng toã chûa ai thay thïë àûúåc mònh úã võ trñ söë möåt. Bùçng chûáng laâ Tiïën Minh chó mêët 2 set àïí vûúåt qua àöìng àöåi cuäng laâ àaân em Hoaâng Nam 21/13 vaâ 21/16. Trêån chung kïët nöåi dung àöi nam cuäng laâ möåt cùåp àêëu nöåi böå cuãa TP.HCM vaâ àöi Hoaâng Nam/ Baão Àûác giaânh chiïën thùæng 2-0 trûúác Nguyïîn Khang vaâ Baão Minh. Taåi nöåi dung àöi nam, nûä, Baão Àûác/ Höìng Gêëm thùæng Ngoåc Thiïët/Beá Trêm (Quên àöåi) 2-1. ÚÃ nöåi dung àöi nûä, Vuä Thõ Trang (Bùæc Giang) thùæng Lï Thu Huyïìn (Haâ Nöåi) 2-0 qua àoá baão vïå thaânh cöng danh hiïåu VÀ.

Ngaây 2/10, Tiïën Minh seä coá mùåt taåi Àaâi Bùæc tham dûå giaãi cêìu löng Àaâi Loan Trung Quöëc vúái tû caách haåt giöëng söë 2 cuãa giaãi.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.