Pato seä trúã laåiåi úã trêånån derby

The Thao & Van Hoa - - Serie A - Voâng 6 - MINH CHIÏËN

HLV Massimiliano Allegri vûâa cho biïët tiïìn àaåo Alexandre Pato coá thïí trúã laåi trong trêån derby thaânh Milan vúái Inter vaâo àêìu thaáng sau.

Chên suát ngûúâi Brazil àaä dñnh chêën thûúng trong giai àoaån khúãi àöång trûúác muâa giaãi vaâ vêîn chûa coá trêån ra mùæt chñnh thûác CLB trong muâa boáng 2012/2013. Tuy vêåy, ngaây taái xuêët cuãa Pato àang túái rêët gêìn. Tiïìn àaåo naây nhiïìu khaã nùng seä trúã laåi àöåi hònh Milan sau trêån gùåp Zenit St Petersburg taåi Champions League vaâo giûäa tuêìn sau.

Allegri tiïët löå vúái baáo giúái: “Pato àang nöî lûåc têåp luyïån. Khi chuáng töi trúã laåi tûâ St Petersburg, cêåu êëy seä gia nhêåp vúái phêìn coân laåi cuãa àöåi hònh. Töi seä àaánh giaá xem liïåu cêåu êëy coá thïí sùén saâng cho trêån derby hay khöng. Töi coá thïí àïì nghõ cêåu êëy chúi möåt vaâi trêån vúái àöåi treã àïí lêëy laåi sûå tûå tin.”

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.