Fio, àöåiåi boánáng toaânân cêìuìu

The Thao & Van Hoa - - Serie A - Voâng 6 -

Udinese vöën nöíi tiïëng vò cêu khêíu hiïåu “nùm chêu cuâng laâmöåt nhaâ”, khi coáthúâi àiïím hoåsúãhûäu àöåi nguä göìm caác cêìu thuã cuãa 18 quöëc tõch khaác nhau, nhûnghiïånUdineseàaäphaãinhûúângdanh hiïåu àöåi boáng toaân cêìu nhêët cho Fio. Àaåi diïån cuãa thaânh phöëFirenze khöng chó mua túái 18 cêìu thuã múái úãkyâchuyïín nhûúång vûâa qua, maâcoân nhêåp thïm möåt cú söë quöëc tõch múái nhû Maroc, Colombia, Chile hay TBN. Àiïìu àoá khiïën cho àöåi nguä cuãa Fiorentina hiïån laâ têåp húåp cuãa cêìu thuã àïën tûâ12 quöëc gia, trong khi con söëcuãa Udinese chó laâ11. ÚÃtrêån hoâa Juventus vaâi ngaây trûúác, 11 cêìu Fiorentina àaá chñnh cuãa Fio thuöåc túái... 9 quöëctõchkhaácnhau, trongàoáVivianovaâPasqual (Italia), Tomovic vaâ Ljajic (Serbia), Rodriguez (Uruguay), Roncaglia (Argentina), Cuarado (Colombia), Pizarro (Chile), Romulo (Brazil), Jovetic (Montenegro), Valero (TBN).

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.