5

The Thao & Van Hoa - - Serie A - Voâng 6 -

Àêy laâ cuöåc àöëi àêìu thûá 5 cuãa Montella trïn tû

caách HLV vúái Inter, vúái 2 trêån hoâa vaâ möîi bïn coá 1 chiïën thùæng

trong 4 lêìn àêëu trûúác. Trong caã 4

trêån naây, Inter àïìu ghi baân. Khi

laâ cêìu thuã, Montella àaä chúi 19 trêån vúái Inter, ghi 12 baân, trong àoá coá 11 úã Serie

A.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.