ÚÃ NHAÂ TRÙÆNG

The Thao & Van Hoa - - Liga Bbva - Voâng 6 - NGOÅC HUY

Casillas laâ hai ngûúâi chûa vùæng mùåt trong caác trêån àêëu cuãa Real, duâ chó laâ möåt phuát. Töíng thúâi gian maâ caã hai coá mùåt trïn sên laâ 756 phuát (tñnh luön thúâi gian buâ giúâ caác trêån). Trong àoá, coá 473 phuát úã La Liga, 189 phuát cuãa hai lûúåt trêån Siïu Cuáp Têy Ban Nha vúái Barca, vaâ 94 phuát trêån thùæng ngûúåc Man City taåi Champions League.

Casillas vöën laâ möåt thuã mön, nïn viïåc anh coá mùåt troån veån söë phuát cuâng Real laâ möåt leä thûúâng. Quyä thúâi gian trïn sên cuãa Alonso laâ möåt vêën àïì khaác. Tiïìn vïå ngûúâi xûá Basque thêåm chñ coân thi àêëu nhiïìu hún 30 phuát so vúái Cristiano Ronaldo, ngöi sao khöng thïí àuång àïën trong chiïën thuêåt cuãa Mourinho.

Nïëu chó laâ söë phuát thi àêëu thò khöng àuã àïí noái hïët aãnh hûúãng cuãa Alonso. Tñnh riïng úã La Liga, sau 5 lûúåt àêëu àêìu tiïn, Alonso chó àûáng sau Xavi vïì söë àûúâng chuyïìn chñnh xaác. Xavi àaä coá 419 àûúâng chuyïìn àïën àuáng võ trñ caác àöìng àöåi, trong khi con söë tûúng tûå cuãa Alonso laâ 352. Nïëu Xavi “chó” chiïëm 12,7% töíng söë àûúâng chuyïìn cuãa Barca, thò Alonso hiïån àoáng goáp tó lïå àûúâng chuyïìn cho Real lïn àïën 15,3%. Trong àöåi hònh Real, Arbeloa laâ ngûúâi chuyïìn boáng chñnh xaác töët thûá hai sau Alonso, nhûng cuäng chó laâ möåt con söë khiïm töën 248.

Ngoaâi ra, 23 àûúâng chuyïìn daâi chñnh xaác vaâo voâng cêëm àõa àöëi thuã cuäng laâ möåt thaânh tñch nöíi bêåt khaác úã Alonso. Vïì khaã nùng thu höìi boáng, Alonso coá àïën 65 lêìn thaânh cöng. Marchena cuãa Deportivo (69 lêìn) vaâ Demichelis cuãa Malaga (67) laâ nhiïìu hún Alonso. Duâ vêåy, àoá àïìu laâ nhûäng cêìu thuã chúi úã haâng thuã, trong khi Alonso àaá khu trung tuyïën.

Haäy giaãi thoaát cho Alonso

Muâa trûúác, Mourinho tûâng thûâa nhêån öng thiïëu möåt giaãi phaáp thay thïë Alonso. Vúái nhûäng gò àang diïîn ra, nhaâ cêìm quên ngûúâi Böì Àaâo Nha vêîn chûa tòm àûúåc möåt giaãi phaáp múái àaáng kïí naâo. Kïí tûâ àêìu muâa giaãi, àaä coá nhûäng thûã nghiïåm àaáng kïí úã vai troâ tiïìn vïå trung têm maâ Mou tiïën haânh, tûâ Lass Diarra àïën Khedira, Modric vaâ nhên töë múái nhêët laâ Essien.

Lass àaä ra ài; Khedira khöng phaãi lûåa choån ûng yá àöëi vúái Mou maâ luön laâ möåt phêìn trong chñnh saách xoay voâng; Modric nhiïìu khaã nùng seä àûúåc sûã duång cho vai troâ têën cöng thay Oezil chûá khöng thuöåc giaãi phaáp úã trung têm. Nhû vêåy, Essien coá thïí seä trúã thaânh àöëi taác chñnh. Sau khi àûúåc ra mùæt trong trêån thùæng àöëi thuã Man City úã Champions League, tiïìn vïå ngûúâi Ghana tiïëp tuåc àaá chñnh trûúác Rayo Vallecano. Trêån êëy, vai troâ cuãa Essien àûúåc thïí hiïån tûúng àöëi àùåc biïåt.

Tuy nhiïn, dûúâng nhû Essien vaâ Khedira seä thay nhau àoáng vai àöëi taác chñnh cuãa Alonso trong cuöåc àua àûúâng daâi, giûäa nhiïìu mùåt trêån khaác nhau. Àiïìu àoá cuäng coá nghôa, nhiïìu khaã nùng “söë 14” tiïëp tuåc phaãi caây khöëi lûúång cöng viïåc nùång nïì nhû hiïån taåi, maâ khöng coá thúâi gian nghó ngúi. Duâ Alonso chûa coá dêëu hiïåu chõu aáp lûåc tuöíi taác, nhûng seä coá luác cêìu thuã naây suát giaãm thïí lûåc. Trong muâa heâ vûâa qua, Alonso coân phaãi thi àêëu cho ÀTQG Têy Ban Nha, vaâ gêìn nhû khöng coá nhiïìu thúâi gian nghó ngúi.

Àaä àïën luác Alonso cêìn àûúåc giaãi thoaát. Àiïìu àoá chó coá lúåi cho baãn thên anh vaâ cho Real.

Alonso laâ khöng thïí thay thïë úã Bernabeu

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.