Lïn tinh thênìnìnì cho “El Clasico”

The Thao & Van Hoa - - Liga Bbva - Voâng 6 -

Khi bûúác vaâo cuöåc tiïëp àoán Deportivo, Real àaäbiïët àûúåc kïët quaãcuãa trêån àêëu giûäa Barca vúái àöåi chuãnhaâSevilla. Kïët quaãúãPizjuan raång saáng nay duâ nhû thïë ài nûäa cuäng taác àöång àïën tinh thêìn cuãa Real. Tuy vêåy, àiïìu quan troång laâ àöåi quên cuãa Mourinho cêìn giûä àûúåc sûå têåp trung cao nhêët àïí chiïën àêëu vúái àöëi thuã cuãa mònh. Deportivo àaäkhöng coân gêy bêët ngúânhû nhûäng voâng àêìu, maâböåc löårêët nhiïìu vêën àïì. Sau 3 trêån hoâa liïn tiïëp laâthêët baåi dïîdaâng trûúác Sevilla ngay trïn sên nhaâ. Do àoá, àêy laâcú höåi rêët töët àïíReal giaânh 3 àiïím. Trêån naây, coáthïíMou seäthûåc hiïån möåt söë thay àöíi vïì nhên sûå, vúái Coentrao vaâ Oezil trúã laåi àöåi hònh xuêët phaát.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.