65

The Thao & Van Hoa - - Liga Bbva - Voâng 6 -

Tñnh àïën trûúác voâng àêëu thûá 6, Xabi Alonso laâ cêìu thuã coá söë lêìn àoaåt boáng thaânh cöng nhiïìu thûá ba úã La Liga, sau Marchena vaâ Demichelis.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.