ARSENAL SEÄ NHÚÁ SONG HÚN LAÂ VAN PERSIE

The Thao & Van Hoa - - Premier League: Voâng 6 - ÀÛÁC LÖÅC

HLV Arsene Wenger seä nhanh choáng lêëp àêìy khoaãng tröëng maâ Robin van Persie àïí laåi khi öng coá rêët nhiïìu giaãi phaáp khaác nhau cho haâng cöng. Nhûng khöng dïî àïí HLV ngûúâi Phaáp vaâ CÀV Arsenal quïn ài hònh boáng cuãa Alex Song.

Ngaây mai, Wenger seä kyã niïåm troân 16 nùm tiïëp quaãn chiïëc ghïë HLV Arsenal. 16 nùm daâi êëy, öng chûa bao giúâ gùåp vêën àïì vúái haâng cöng. Khi Ian Wright rúâi khoãi sên cuä Highbury, ngûúâi ta cho rùçng Wenger khöng thïí tòm ra möåt tiïìn àaåo àùèng cêëp cao nhû thïë. Nhûng Thierry Henry àaä àïën vaâ trúã thaânh chên suát huyïìn thoaåi cuãa Phaáo thuã, chûa kïí bïn caånh anh coân coá Dennis Bergkamp. Henry àïën Barca, Emmanuel Adebayor toãa saáng rûåc rúä. Adebayor tòm àïën Man City, van Persie phaá haâng loaåt kyã luåc vïì söë baân thùæng.

Coá thïí Olivier Giroud khöng ghi àûúåc 30 baân nhû van Persie àaä laâm úã muâa trûúác. Nhûng anh àaä mang laåi nhiïìu tia hy voång sau khi vaâo sên thay ngûúâi úã hiïåp 2 trûúác Chelsea, suyát trúã thaânh ngûúâi huâng vúái 2 pha dûát àiïím quyïët àoaán. Ngoaâi Giroud, HLV Wenger coân coá nhiïìu giaãi phaáp khaác nhû Gervinho, taác giaã cuãa baân gúä hoâa úã Emirates hay Podolski, vöën thi àêëu rêët êën tûúång trong nhûäng trêån àêìu tiïn úã Premier League.

Haâng cöng seä khöng phaãi laâ vêën àïì quaá lúán àöëi vúái Arsenal thúâi hêåu van Persie. Nhûng võ trñ tiïìn vïå trung têm rêët àaáng lo ngaåi sau khi hoå baán Alex Song cho Barcelona. Khöng hïì vö cúá khi Bacary Sagna, möåt cêìu thuã vöën rêët kñn tiïëng, àaä cöng khai chó trñch quyïët àõnh baán Song. Tiïìn vïå ngûúâi Cameroon vöën coân 2 nùm húåp àöìng vúái Arsenal chûá khöng phaãi 1 nùm nhû van Persie. Anh chó múái 25 tuöíi maâ thöi, vaâ caâng ngaây caâng tiïën böå. Muâa trûúác, duâ àaá thiïn vïì phoâng ngûå, Song laâ cêy kiïën taåo söë 1 cuãa Arsenal vúái 14 àûúâng chuyïìn thaânh baân. Trong 7 nùm qua, tûâ sau khi Patrick Vieira ra ài, Arsenal múái súã hûäu möåt tiïìn vïå trung têm cöng thuã toaân diïån nhû thïë.

Coá leä HLV Wenger tin rùçng Abou Diaby àuã sûác thay thïë Alex Song úã võ trñ naây. Vïì khaã nùng thò àuáng laâ nhû thïë. Thêåm chñ Diaby tûâng àûúåc so saánh vúái Yaya Toure, tiïìn vïå trung têm xuêët sùæc nhêët Premier League muâa trûúác. Nhûng Diaby êëy laåi gùåp phaãi vêën àïì chêën thûúng. 2 muâa gêìn àêy, anh àaá voãn veån 20 trêån. Chêën thûúng cuãa Diaby coá thïí àïën bêët kyâ luác naâo, úã bêët cûá àêu. Trïn sên têåp, anh hoaân toaân coá thïí taái phaát chêën thûúng mùæt caá luác khúãi àöång, vaâ sau àoá nghó nhiïìu thaáng liïìn. Trïn sên àêëu, khöng cêìn phaãi va chaåm vúái ai, Diaby cuäng coá thïí dñnh chêën thûúng. Nhû úã Emirates höm qua, anh àaä phaãi rúâi sên sau möåt pha dûát àiïím vaâ theo chêín àoaán ban àêìu, Diaby seä nghó thi àêëu ñt nhêët 3 tuêìn. Xêy dûång löëi chúi xoay quanh möåt cêìu thuã nhû thïë thò quaá maåo hiïím.

Muâa naây, Arteta àaä àûúåc àêíy xuöëng àaá tiïìn vïå phoâng ngûå. Trûúác caác àöëi thuã têìm têìm thò khöng sao. Chûá gùåp phaãi àöåi boáng maånh, Arteta löå roä àiïím yïëu vïì khaã nùng tranh chêëp. Trûúác Chelsea úã Emirates, Arteta gùåp rêët nhiïìu khoá khùn trong viïåc thu höìi boáng, duâ àöëi phûúng chuã àöång àaá têën cöng hay phaãn cöng.

Ramsey vöën chúi thiïn vïì têën cöng. Alex Oxlade-Chamberlain, möåt chuyïn gia chaåy caánh, chó laâ giaãi phaáp bêët àùæc dô cho võ trñ maâ Song àïí laåi. Wilshere àaä têåp luyïån trúã laåi sau 14 thaáng dûúäng thûúng. Nhûng anh seä cêìn rêët nhiïìu thúâi gian àïí tòm laåi thïí lûåc töët nhêët. Wilshere cuäng gùåp vêën àïì nhû Diaby, coá thïí "nhêåp viïån" bêët kyâ luác naâo.

Sûå khaác biïåt lúán nhêët giûäa Arsenal vaâ Chelsea höm qua chñnh laâ võ trñ tiïìn vïå trung têm. Böå àöi Mikel - Ramires cuãa Chelsea àaä thi àêëu cûåc kyâ sung sûác vaâ hiïåu quaã, àïën mûác Arsenal phaãi tûâ boã phong caách têën cöng trung löå quen thuöåc, chó àaá biïn vaâ chúâ àúåi nhûäng quaã taåt, cùng ngang vaâo trong. Arsenal kïët thuác trêån derby London chó vúái 1 tiïìn vïå trung têm trïn sên laâ Arteta (Diaby vaâ Ramsey súám rúâi sên), nhûng àaä duâng àïën 5 chuyïn gia chaåy caánh trong trêån naây, göìm Oxlade-Chamberlain, Walcott, Cazorla, Podolski vaâ Gervinho. Khöng coá gò ngaåc nhiïn khi trong 30 phuát cuöëi, Arsenal gùåp rêët nhiïìu khoá khùn trong viïåc triïín khai boáng úã khu vûåc trung löå, giûä boáng khöng àûúåc, thu höìi boáng khöng xong.

ÚÃ Barcelona, Song khoá chiïëm àûúåc võ trñ chñnh thûác. Coân úã Arsenal, khöng ai coá thïí thay thïë Song.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.