DUÂ GHI BAÂN, TORRES ÀAÁ TÏÅ NHÊËT

The Thao & Van Hoa - - Premier League: Voâng 6 - ÀÛÁC HUÂNG

Fernando Torres àaä ghi baân, àoá laâ àiïìu caác cöí àöång viïn Chelsea coá quyïìn mûâng búãi duâ sao nhiïåm vuå chñnh cuãa möåt chên suát laâ phaãi liïn tuåc taåo ra nhûäng baân thùæng. Tuy vêåy, nhòn nhêån möåt caách tónh taáo, anh laåi laâ àiïím töëi nhêët trong söë nhûäng cêìu thuã chúi trïn haâng cöng cuãa The Blues àïm qua.

Torres laâ taác nhên laâm hoãng rêët nhiïìu nhûäng àûúâng têën cöng uyïín chuyïín maâ böå ba nguyïn tûã Oscar - Hazard - Mata taåo ra. Nïëu khöng, hùèn laâ Chelsea àaä coá möåt chiïën thùæng thuyïët phuåc hún möåt tyã söë sñt sao trïn sên Emirates.

Chuã àïì vïì tñnh hiïåu quaã cuãa baãn húåp àöìng 50 triïåu baãng maâ öng chuã Abramovich têåu vïì höìi thaáng 1/ 2011 chûa bao giúâ hïët noáng. Seä coá khöng ñt tiïëng noái cho rùçng Torres vêîn laâ nhên vêåt cêìn thiïët cho nhûäng trêån àêëu lúán nhû derby London. Àiïìu àoá khöng hïì sai chuát naâo khi àaä khöng ñt trêån àêëu lúán laâ sên khêëu lyá tûúãng cho tiïìn àaåo naây toãa saáng. Tûâ ÀT Têy Ban Nha àïën Chelsea, El Nino khöng ñt lêìn khiïën ngûúâi ta phaãi nhùæc tïn mònh vúái nhûäng phuát loáe saáng khöng ai ngúâ túái.

Muâa giaãi trûúác, sên Nou Camp tûâng ngúä ngaâng trûúác khoaãnh khùæc mang tïn Torres, dêîn boáng tûâ phêìn sên nhaâ röìi chaåy solo àûúâng daâi trûúác khi nheå nhaâng biïën Victor Valdes thaânh gaä hïì. Xa hún, úã EURO 2008, Torres àaä àaánh baåi ngûúâi Àûác bùçng möåt pha loaåi boã tinh tïë thuã quên ÀT Àûác Philipp Lahm trûúác khi haå guåc thuã thaânh Jens Lehmann. Vaâ trêån àêëu vúái Arsenal vûâa qua, Torres laåi thïm möåt lêìn chûáng minh têìm aãnh hûúãng cuãa mònh. Duâ khöng phuã nhêån El Nino àaä sûã duång tiïíu xaão trong tònh huöëng tranh chêëp vúái Koscielny, nhûng pha dûát àiïím cuãa anh coá nhûäng àûúâng neát hïët sûác tinh tïë. Ngûúâi Chelsea coá thïí thúã ngùæn thúã daâi vïì phong àöå cuãa cêìu thuã naây, nhûng nïëu Torres biïët phaát saáng trong nhûäng thúâi àiïím quan troång nhû thïë naây, thò hoå cuäng khöng tiïëc gò lúâi tha thûá.

Torres suyát trúã thaânh töåi àöì

Duâ àaä coá baân thûá 3 trong muâa giaãi múái, nhûng nhòn nhêån möåt caách nghiïm tuác, àoá laâ khoaãnh khùæc loáe saáng duy nhêët cuãa Torres trong trêån àêëu. Trong möåt ngaây maâ Chelsea trònh diïîn löëi chúi thuyïët phuåc ngûúâi xem, thò Torres laåi chñnh laâ vïët xûúác khiïën cho cöî maáy têën cöng cuãa The Blues khöng thûåc sûå àaåt àûúåc àöå hoaân haão cao nhêët.

Trûúác möåt Arsenal coá phêìn loãng leão núi tuyïën dûúái, böå ba Oscar – Hazard – Mata àaä coá möåt ngaây thi àêëu khaá ùn yá vaâ trúã thaânh möëi liïn kïët khoábeãgêîy trong löëi chúi cuãa The Blues. Mata laâ ngûúâi àïí laåi dêëu êën sêu àêåm nhêët vúái àûúâng kiïën taåo tuyïåt àeåp tûâ möåt tònh huöëng cöë àõnh àïí Torres múã tyã söë cuäng nhû trûåc tiïëp ghi baân úã möåt tònh huöëng cöë àõnh khaác. Oscar, duâ coá àöi chuát böëi röëi khi lêìn àêìu tiïn tham gia möåt trêån derby, cuäng àaä chúi khöng àïën nöîi naâo khi àïí laåi möåt söë tònh huöëng xûã lyá khaá êën tûúång. Eden Hazard cuäng hoaåt àöång nùng nöí, xöng xaáo vaâ liïn tuåc gêy khoá cho haâng phoâng ngûå cuãa Arsenal vúái nhûäng tònh huöëng ài boáng lùæt leáo vaâ xûã lyá àiïåu nghïå, àùåc biïåt trong hiïåp 1. Chñnh nhûäng àiïìu naây àaä múã ra cho The Blues khöng ñt cú höåi ùn baân mûúâi mûúi.

Àaáng tiïëc, nhõp têën cöng vaâ phaãn cöng aâo aåt cuãa Chelsea àaä khöng àûúåc thöng suöët liïn tuåc. Luön thûúâng trûåc caãm giaác coá möåt sûå giaán àoaån naâo àoá vïì töëc àöå, mùåc cho haâng tiïìn vïå cuãa The Blues àaä hoaåt àöång vúái hún 100% cöng suêët. Thuã phaåm cuãa sûå giaán àoaån naây khöng ai khaác chñnh laâ Fernando Torres. Möîi khi nhêån boáng, tiïìn àaåo ngûúâi Têy Ban Nha thûúâng xûã lyá hïët sûác chêåm chaåp vaâ àûa ra nhûäng giaãi phaáp xûã lyá boáng khaá töëi. Khöng ñt lêìn trong trêån àêëu ngûúâi ta chûáng kiïën caãnh Torres loay hoay vúái traái boáng thïë naâo vaâ kïët quaã cuöëi cuâng laâ hoùåc anh dûát àiïím úã tû thïë khöng töët vaâ boáng ài thiïëu chñnh xaác, hoùåc laâ anh àïí cho caác cêìu thuã Arsenal dïî daâng lêëy boáng khöng töën gioåt möì höi naâo. Àiïìu àoá àaä khiïën cöng sûác cuãa caác àöìng àöåi böîng trúã thaânh cöng cöëc. Coá thïí noái, trong tiïíu àöåi nùm muäi giaáp cöng maâ Chelsea taåo ra úã tuyïën trïn thò Torres laâ möåt ngûúâi lñnh coá phêìn ài laåc nhõp vúái nhûäng àöìng àöåi xung quanh.

Nïëu Torres thi àêëu hiïåu quaã hún möåt chuát thöi, Chelsea àaä súám haå knock-out Arsenal chûá khöng phaãi söëng trong caãnh thoát tim úã nhûäng phuát cuöëi, phaãi nhúâ àïën xaâ ngang möåt lêìn cûáu thua.

Möåt “Chelsea múái” àang tiïën böå qua tûâng trêån. Tiïëc thay, vêën àïì cuãa Torres vêîn rêët “cuä”. Hay noái àuáng hún, Torres gêìn nhû khöng thïí trúã laåi thúâi àónh cao.

Trong trêån gùåp Arsenal höm qua, Torres chó coá voãn veån 2 pha dûát àiïím vïì phña khung thaânh Arsenal.

Baân thùæng vaâo lûúái Arsenal laâ pha lêåp cöng thûá 3 cuãa Torres úã Premier League muâa boáng nùm nay.

Kïí tûâ khi àïën Anh vaâo muâa Heâ 2007 cho àïën nay, Torres àaä ghi 75 baân taåi Premier League. Trong quaäng thúâi gian êëy, chó coá 2 ngûúâi ghi baân nhiïìu hún Torres, laâ Wayne Rooney vaâ Robin van Persie.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.