HAT-TRICK CUÃA SUAREZ, TIKI-TAKA & CHIÏËN THÙÆNG ÀÊÌU TIÏN

LIVERPOOL HUÃY DIÏÅT NORWICH 5-2

The Thao & Van Hoa - - Premier League - Voâng 6 - TRÊÌN TROÅNG

pha dûát àiïím nhaåy caãm múã tó söë ngay tûâ phuát thûá 2. Kïí tûâ àoá, tiïìn àaåo ngûúâi Uruguay vaâ àöåi boáng cuãa anh khöng dûâng laåi. Tinh quaái, àêìy nhaåy caãm, töëc àöå vaâ hïët sûác kyä thuêåt, Suarez laâ têët caã nhûäng gò maâ haâng thuã cuãa Norwich e súå. Nhûäng baân thùæng nöëi nhau àïën cho Liverpool vaâ trêån àêëu thûåc ra àaä kheáp laåi sau khi tó söë laâ 4-0 vúái hat-trick cuãa Suarez àûúåc êën àõnh úã phuát 57.

Nhûng nhûäng tñn hiïåu vui khöng chó coá sûå toãa saáng cuãa tiïìn àaåo ngûúâi Uruguay, tûúãng nhû àaä laâm lu múâ têët caã úã Carrow Road. Cöng bùçng maâ noái, ngay caã vúái sûå buöng xuöi cuãa Norwich, àaä lêu lùæm röìi caác CÀV aáo àoã múái àûúåc chûáng kiïën möåt trêån àêëu hûáng khúãi nhû thïë naây tûâ àöåi boáng maâ hoå yïu mïën. Suso, Raheem Sterling vaâ Andre Wisdom, têët caã àïìu chûa quaá 20 tuöíi, taách rúâi ra chó laâ nhûäng gûúng mùåt triïín voång chûa àûúåc thûã thaách, nhûng àûúåc tung vaâo sên cuâng möåt luác ngay trong àöåi hònh xuêët phaát, thûåc sûå laâ möåt luöìng sinh khñ múái cho möåt Liverpool vöën àaä quaá lêu röìi bõ aám aãnh búãi nhûäng haâo quang quaá khûá.

Hoå coân nhiïìu àiïìu phaãi hoåc hoãi, cêìn thïm thúâi gian àïí àûúåc reân giuäa vaâ trûúãng thaânh, nhûng àiïìu quan troång laâ hoå coá àûúåc ngûúâi uãng höå quan troång nhêët: Rodgers. Suöët tûâ nhûäng nùm thaáng vúái Rafael Benitez, vùæt sang thúâi kyâ Roy Hodgson röìi Kenny Dalglish, khöng ai daám coá nhûäng quyïët àõnh can àaãm nhû Rodgers, khi HLV ngûúâi Bùæc Ireland döìn dêåp giúái thiïåu nhûäng gûúng mùåt múái vaâ dûát khoaát noái lúâi chia tay vúái quaá vaäng thêët baåi vaâ thêët voång. Con àûúâng phña trûúác vêîn coân daâi, nhûng ñt ra, bêy giúâ noá àaä roä raâng vúái Liverpool vaâ caác CÀV aáo àoã. Tûâ giúâ trúã ài, hoå coá thïí tûå tin noái rùçng duâ thùæng hay baåi, Anfield seä khöng coân chöî cho nhûäng Charlie Adam, Andy Carroll hay Stewart Downing nûäa.

Têët nhiïn, möåt chiïën thùæng cuäng chó laâ 3 àiïím vaâ haânh trònh gian khoá chó múái bùæt àêìu. ÚÃ Carrow Road, nïëu nhû baân thùæng cuãa Steven Gerrard laâ möåt chêëm phaá mang tñnh gia võ cho bûäa tiïåc cuãa Liverpool, thò hai cuá àêëm traã, duâ chùèng mêëy yá nghôa vïì mùåt kïët quaã cuãa Norwich, laåi laâ lúâi caãnh baáo nghiïm khùæc cho Rodgers vaâ àöåi boáng cuãa öng. Nïëu nhû trûúác möåt haâng cöng ngheâo naân yá tûúãng, thiïëu sûác söëng, àaä rïåu raä vaâ khöng coá ngöi sao naâo, maâ caác hêåu vïå Liverpool vaâ thuã thaânh Pepe Reina coân lú laâ vaâ mùæc nhiïìu sai lêìm nhû thïë, hoå seä khöng coá cú höåi trûúác nhûäng cöî maáy huãy diïåt thêåt sûå cuãa Premier League. Nhûng àoá laâ chuyïån cuãa voâng àêëu sau, coân bêy giúâ, Rodgers vaâ caác cêìu thuã cuãa öng coá quyïìn têån hûúãng chiïën thùæng naây, sau nhûäng ngaây thaáng biïët bao nhoåc nhùçn.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.